Onofrei: Directia Agricola Suceava trebuie sa repare ce se mai poate repara

Raportul semnaleazA IncAlcAri ale legilor la acordarea de sprijin financiar unor societATi comerciale, la atribuirea de lucrAri de investiTii, la acordarea unor terenuri In arendA de cAtre AgenTia Domeniilor Statului, la modul In care au fost gestionate terenurile aparTinInd fostelor islazuri ale comunei Scheia. Sunt confirmate unele lucruri pe care Prefectura le-a semnalat mai demult cu privire la ingineriile funciare de la Scheia Si StaTiunea de CercetAri Agricole(nr- zona METRO). La StaTiune atribuirea celor circa 90 de hectare de teren a fost absolut tendenTioasA Si cu scop precis pentru a pune In posesie unele persoane care Stiau ce urmeazA sA se IntImple acolo. Nu toTi acTionarii au fost puSi In posesie, iar unii acTionari puteau fi puSi In posesie pe raza localitATilor de domiciliu. Aceasta IntAreSte convingerea cA toatA povestea a fost premeditatA,a declarat Onofrei, care a adAugat cA raportul acuzA Comisia judeTeanA de fond funciar de participarea la aceste nereguli. Prefectul a subliniat faptul cA firma Wareso care a aparTinut fostului director al Oficiului de Cadastru, Titi Petrea, Si care a contractat cu PrimAria Scheia realizarea documentaTiilor pentru schimburile de terenuri se face vinovatA de faptul cA nu a Intocmit toate actele Si nu a evidenTiat In baza de date atIt terenul primit de primArie cIt Si cel dat de aceasta la schimb. Orest Onofrei a insistat In mod deosebit pe neregulile depistate la atribuirea unor lucrAri de investiTii prin selecTie de oferte. Este vorba de atribuirea a opt lucrAri In valoare de 28 de miliarde de lei In perioada campaniei electorale de anul trecut unei singure firme, SOCONI Group SRL, care nu a Indeplinit In totalitate prevederile ordonanTei privind achiziTiile publice. Prefectul a Tinut sA precizeze cA raportul nu acuzA firma de construcTii care a cIStigat selecTia de oferte ci pe directorul de atunci al DirecTiei Agricole Si Comisia de evaluare a ofertelor. ImpreunA cu actuala conducere a DirecTiei Agricole am hotArIt ca acolo unde lucrArile sunt fAcute, Si sunt vreo patru al numAr ele sA fie decontate In mIsura In care la recepTia lor se constatA cA sunt de calitate Si au respectat preTurile. La celelalte patru lucrAri se va relua procedura de atribuire cu respectarea legislaTiei, a spus Onofrei. Prefectul a mai Tinut sA menTioneze cA raportului Corpului de Control al Ministerului Agriculturii nu trebuie sA i dea o conotaTie politicA.