Viitorii disponibilizaTi de la Ambro SA Suceava au protestat din nou

DiscuTiile Intre pArTi s-au derulat pe parcursul a cinci ore, Intr-o atmosferA tensionatA Si au venit In urma protestului organizat joi In curtea Intreprinderii de aproximativ cinci sute de angajaTi, imediat dupA ce administraTia unitATii a Inceput distribuirea dispoziTiilor de preconcediere pentru cei 745 de salariaTi care-Si vor pierde locurile de muncA ca urmare a restIngerii activitATii la un sfert din capacitate. Ei refuzaserA sA semneze de primire, deoarece suspectau conducerea de rea intenTie In redactarea documentului. Protestatarii apreciau cA prin omiterea unor prevederi din Contractul Colectiv de MuncA, nu vor beneficia de salarii compensatorii Si alte drepturi bAneSti. La capAtul negocierilor cu Bruno Thomas, s-a hotArIt ataSarea unui act adiTional la dispoziTiile de preconcediere, In care sA se specifice expres cA disponibilizaTii vor beneficia de douA pInA la cinci salarii compensatorii, In funcTie de vechimea In muncA Si cA plATile se vor face In data de 25 mai. AcTionarul majoritar al Ambro este grupul francez Rossmann, iar din cei 1 100 de salariaTi, vor mai fi menTinuTi In activitate aproximativ trei sute de angajaTi.