Sucevenii si falticenenii au marcat Ziua Europei

AcTiunea a fAcut parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Europa mai aproape de noi, care s-a derulat la Suceava Si care a mai constat In amplasarea In centrul Sucevei, a unui stand de prezentare a valorilor Uniunii Europene, unde sucevenii au putut afla prin intermediul unor materiale diverse (editate pe suport de hArtie, prezentAri pe ecran Si un info-chioSc) informaTii diverse despre UE. AceastA campanie de diseminare a informaTiei europene a fost realizatA In cadrul proiectului de PrimAria municipiului Suceava, alAturi de Camera de ComerT, Industrie Si AgriculturA Suceava, Prefectura judeTului Suceava Ai organizaTiile neguvernamentale locale CenRes, Cygnus, FundaTia Ana Si AsociaTia Juventus. Toate manifestArile au fost dedicate Zilei Europei.

Si In municipiul FAlticeni, In perioada 7 a€“ 9 mai, s-au derulat acTiuni speciale dedicate Zilei Europei. Prin amploare s-a evidenTiat proiectul Grupului Local de Tineret Aripi In Europa. Printre obiectivele acTiunilor din perioada amintitA menTionAm: dezvoltarea dimensiunii europene In cadrul comunitATii locale (In special al copiilor Si tinerilor a€“ n.r.), implicarea In viaTa comunitATii Si cunoaSterea de cAtre cetATenii oraSului a proiectului de InfrATire cu diferite oraSe europene. In cadrul Zilei de JoacA copiii au InvATat Imnul Europei, au participat la aplicaTii tip puzzle – Europa, au cofecTionat steguleTe ale TArilor europene Si ecusoane pentru ziua de 9 mai. Mesajele speciale pregAtite cu aceastA ocazie au fost InmAnate autoritATilor locale iar un mesaj Inregistrat a fost transmis prietenilor europeni din oraSele InfrATite. ExpoziTia Europa: oraSe InfrATite a fost vernisatA In sala de lecturA a Bibliotecii Municipale Eugen Lovinescu. Tot aici a fost prezentat proiectul de InfrATire cu oraSele Tavarnelle a€“ Italia, Gagny a€“ FranTa, Hatvan a€“ Ungaria, Mindeen a€“ Germania Si Sutton a€“ Anglia. Proiectul a cuprins Si o acTiune comunA a grupurilor locale de tineret din RomAnia. Au fost realizate panouri dedicate Zilei Europei Si prieteniei, Macrame a€“ confecTionarea de brATAri ale prieteniei, colaje cu tema Europa UnitA Si o activitate gastronomicA In cadrul cAreia a fost preparatA o salatA de fructe, fiecare fruct simbolizAnd o TarA europeanA.