DepASiri ale limitei maxime admise de zinc pe rIul Moldova

StaTiile de alimentare cu apA potabile de pe rIul Moldova din aval de Gura Humorului au fost avertizate, luni, sA monitorizeze calitatea apei brute la sursA. Comisarul regional de mediu, Constantin HuTupaS, a declarat cA In urma ploilor abundente s-au reactivat Sase izvoare de coastA situate In amonte de iazul de decantare Poarta Veche din zona Uzinei de preparare TarniTa a MinBucovina SA Vatra Dornei fiind formatA o ravenA adIncA prin care s-au deversat aproximativ 500 de metri cubi de steril uzinal, o parte blocInd drumul judeTean 177A, Frasin-BroSteni, iar o parte s-a revArsat In pIrIul BrAteasa, afluent al rIului Suha. El a spus cA au fost afectaTi de poluare apa Si solul InregistrIndu-se IncArcAri In suspensie a cursului pIrIului BrAteasa. HuTupaS a precizat cA s-au adoptat mAsuri de deviere a cursului izvoarelor In afara iazului de decantare Si s-a refAcut SanTul de gardA din amonte de iazul de decantare Si se lucreazA la construcTia unui dig In zona In care taluzul a fost distrus. El a adAugat cA MinBucovina a contactat specialiSti care sA efectueze o expertizA privind stabilitatea acestui iaz. In urma analizelor de laborator efectuate de SecTia de GospodArire a Apelor(SGA) Suceava s-au constatat depASiri de zece ori a concentraTiei de mangan In pIrIul BrAteasa, a mai spus HuTupaS. Comisarul regional de mediu a precizat cA staTiile de alimentare cu apA potabilA au fost avertizate de SGA Suceava sA monitorizeze potabilitatea apei Si sA anunTe populaTia dacA apar probleme In ceea ce priveSte calitatea apei. Oamenii trebuie sA fie avertizaTi Si sA Stie exact ce se IntImplA, dar nu este cazul sA ne alarmAm foarte tare pentru cA iazul respectiv este Inchis de 35 de ani, iar o parte din elemente au fost spAlate de ploi sau au intrat la adIncimi mai mari, a spus HuTupaS. Directorul AgenTiei pentru ProtecTia Mediului Suceava, IluTA CocriS, a declarat cA In urma analizelor de laborator efectuate In apa rIului Moldova, dupA confluenTa cu rIul Suha, s-au constatat depASiri de patru ori a limitei maxime admise de zinc, nefiind evidenTiate depASiri ale limitelor maxime la mangan, cupru sau plumb. El a precizat cA debitele rIurilor Suha Si Moldova sInt foarte mari, iar procesul de diluTie este foarte rapid. CocriS a mai spus cA APM Suceava monitorizeazA calitatea apei Inaintea captArilor de la Gura Humorului Si FAlticeni, subliniind cA In prezent nu sInt condiTii de impunere a sistArii alimentArii cu apA In cele douA oraSe.

DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava a Inceput sA verifice calitatea apelor din fIntInile din localitATile traversate de pIrIul BrAteasa Si de rIurile Suha Si Moldova. Directorul DSP Suceava, Cristian Irimie, a declarat cA verificArile urmAresc dacA a fost infestat stratul de apA freaticA.