SindicaliStii din electricitate string semnaturi pentru greva generala

Ei acuzA IncAlcarea de cAtre Ministerul Economiei Si ComerTului (MEC), a prevederilor Codului Muncii, privind asigurarea protecTiei drepturilor salariaTilor In procesul de privatizare, IncAlcarea legislaTiei muncii Si a Contractului Colectiv de MuncA, In legAturA cu modificarea normelor de muncA Si a normativelor de personal, precum Si numirea conducerilor companiilor Si filialelor Electrica Si Transelectrica, pe criterii politice fArA a se Tine cont de criteriile de performanTA a persoanelor aduse din afara sistemului. TotodatA, sindicaliStii reclamA faptul cA FederaTia Univers nu a fost consultatA In legAturA cu mAsurile de protecTie socialA care urmau a fi incluse In contractele de privatizare ale sucursalelor Electrica Banat, Dobrogea, Oltenia Si Moldova. Nici dupA semnarea contractelor de privatizare nu am putut vedea conTinutul capitolului referitor la protecTia salariaTilor. ProtestAm faTA de emiterea de acte normative fArA avizul Consiliului Economic Social, fArA discutarea anterioarA In comisiile de dialog social sectorial din cadrul MEC cu privire la continuarea privatizArii filialelor Transelectrica Si Electrica, faTA de menTinerea In continuare a monitorizArii FMI la unitATile Transelectrica Si Electrica situaTie ce duce la IncAlcarea dreptului liberei negocieri Intre administraTie Si sindicate conform posibilitATilor economice ale acestora Si performanTelor economice pentru cheltuieli cu munca vie, faTA de nefinalizarea prin negociere a unui acord cu reprezentanTii MEC cu privire la modul de dobIndire de acTiuni de cAtre salariaTi, conform legii, In filialele In proces de privatizare, Si faTA de neinvitarea reprezentanTilor salariaTilor la SedinTele Consiliilor de AdministraTie la unele filiale Electrica Si Transelectrica, a declarat secretarul FederaTiei Univers, AngheluTA Zaharia, care deTine Si funcTia de lider al electricienilor suceveni. Zaharia a spus cA In prezent sunt strInse semnAturi pentru declanSarea grevei de avertisment Si a grevei generale. El a spus cA pInA la grevA, pe 19 Si 20 mai, vor fi pichetate sediile Ministerului Economiei Si ComerTului, AutoritATii NaTionale pentru Reglementarea Energiei, Electrica S.A. Si Electrica Serv, iar In sAptAmIna 24- 27 mai, vor fi organizate mitinguri de protest, In CapitalA. Lista cu revendicAri a fost prezentatA ieri prefectului de Suceava, Orest Onofrei, de cAtre reprezentanTii sindicatului din Electrica Suceava care au fost susTinuTi de cei din conducerea filialei BNS, confederaTie la care sunt afiliaTi.