Seminar privind administratia publica locala la Universitatea Suceava

Prezent la seminar, consilierul pe probleme de administraTie publicA al ministrului AdministraTiei Si Internelor, Cristian Bitea a declarat cA numArul funcTionarilor publici din administraTiile locale Si judeTene va creSte In condiTiile In care o parte din serviciile deconcentrate vor trece din subordinea unor ministere In cea a Consiliilor JudeTene Si o parte din absolvenTii acestei specializAri ISi vor gAsi locul In aceste servicii.

Dorim sA creAm un sistem de recrutare dedicat absolvenTilor acestei specializAri, sA existe posturi rezervate pentru aceSti absolvenTi care sA fie cuprinse In planul de ocupare a funcTiilor publice, a spus Bitea.

Viceprimarul municipiului Suceava, Angela Zarojanu a salutat iniTiativa organizArii unui asemenea seminar Si a subliniat cA se doreSte integrarea tinerilor absolvenTi ai specializArii economico a€“administrative In cadrul instituTiilor publice, dar ar trebui sistemul relaTiilor Intre AgenTia FuncTionarilor Publici Si administraTiile locale sA fie mai flexibil, In sensul creSterii posibilitATilor PrimAriilor In a-Si recruta personalul din rIndul absolvenTilor FacultATilor de AdministraTie PublicA.

TotodatA, Zarojanu a spus cA pentru stimularea acestor absolvenTi sA rAmAnA pe posturile ocupate In administraTia publicA localA Si sA nu migreze spre sectorul privat dupA ce au cApAtat experienTA In aceste instituTii publice ar trebui gAsite pArghiile necesare astfel ca Si sistemul de salarizare sA fie ImbunAtATit.

Secretarul general al Prefecturii, Dumitru PaSniciuc a spus cA Intre instituTia academicA suceveanA Si PrefecturA a fost IncheiatA o convenTie de colaborare cu prevederi benefice pentru ambele instituTii potrivit cAreia studenTi ai specializArii administraTie publicA pot efectua practica In cadrul Prefecturii.

El a arAtat cA In aceastA instituTie au fost angajaTi absolvenTi sau studenTi de la administraTie publicA.

In cadrul seminarului au fost prezentate, printre altele, studii de caz privind accesul absolventului de studii administrative la funcTiile publice, dar au avut loc Si dezbateri In legAturA cu perspectivele acestor absolvenTi Si modul de susTinere a acestora pe piaTa muncii, accesul la funcTia comunitarA.

Acest seminar organizat de Facultatea de StiinTe Economice Si AdministraTie PublicA, In colaborare cu AsociaTia NaTionalA a StudenTilor In StiinTe Administrative a€“filiala Suceava se Inscrie In seria manifestArilor dedicate marcArii a 15 ani de la InfiinTarea la Suceava a InvATAmAntului academic economico-administrativ.