La aplicatia pentru situatii de urgenta din Suceava- teorie DA, dotari BA

Scenariul aplicaTiei conduse de Lungu In calitate de Sef al comitetului pentru situaTii de urgenTA a cuprins trei secvenTe Si anume simularea a unui accident chimic, scurgeri de amoniac la fabrica de lapte Bucovina, simularea unui incendiu la Hotelul Bucovina, Si simularea unei inundaTii In Lunca Sucevei Si afectarea podului peste rIul Suceava Si evacuarea Bazarului. ExerciTiile s-au desfASurat corespunzAtor. Membrii comitetului pentru situaTii de urgenTA au dovedit cA sunt pregAtiTi din punct de vedere teoretic. Din pAcate dacA la partea teoreticA sA zicem cA suntem pregAtiTi, In ceea ce priveSte dotArile materiale acestea lasA de dorit. Spre exemplu la simularea accidentului cu amoniac nu toatA lumea avea dotArile pentru intervenTie Si mA refer la mASti de intervenTie cu filtre, crearea de perdele de apA. La hotelul Bucovina au fost evacuate persoane de la etajele superioare de cAtre salvamontiStii de la CImpulung Si Vatra Dornei. In caz de situaTie realA noi nu avem asemenea trupe de salvamontiSti In municipiul Suceava. In ceea ce priveSte alarmarea avem o aparaturA destul de veche. Acum sunt aparaturi moderne pe bazA acusticA care pot transmite Si mesaje. Va trebui sA luAm In calcul Si o asemenea dotare, a declarat primarul Sucevei. Lungu a spus cA In bugetul pentru anul viitor va prinde sume suplimentare de bani pentru astfel de dotAri Si cA va face demersuri pentru a obTine sprijin Si de la bugetul central. Voi face intervenTii chiar Si la instituTii guvernamentale acolo unde e cazul. Concret la staTia de salvare. DiscutInd cu direcTia de acolo am constatat cA au foarte puTine salvAri care sunt operaTionale Si pot interveni In timp util. Aici sunt cheltuieli care depASesc posibilitATile municipiului Suceava Si de aceea trebuie sprijin guvernamental, a precizat primarul. El este hotArIt sA doteze primAria municipiului Si cu o echipA de alpiniSti pentru a interveni prompt In caz de nevoie. Trebuie sA fim pregAtiTi pentru cA apar destule situaTii de urgenTA Si din pAcate administraTiile locale au fost tot timpul depASite. SA ne perfecTionAm, sA ne dotAm material, sA Tinem ritmul, a conchis primarul.