Licitatie Intermediară

cu sediul In Suceava, b-dul 1 Mai nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

organizeazA o

LICITATIE INTERMEDIARA‚

pentru masa lemnoasA pe picior, posibilitatea anului 2005, In data de 17 iunie 2005. orele 9A°A° la sediul acesteia, pentru ocoalele silvice din subordine:


LICITATIA VA FI PUBLICA‚, DESCHISA‚, CU STRIGARE

CantitATile scoase la licitaTie si preTurile de Incepere pe partizi se pot consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul DirecTiei Silvice Suceava si pe Internet la adresa www.silvasv.ro (opTiunea licitaTii pe picior) inccpInd cu data de 07 iunie 2005.
Pentru participarea la licitaTie, agenTii economici vor depune, cu cel puTin 10 zile Inainte de data licitaTiei, documentaTia de preselecTie. conform HG. nr. 85/29.01.2004, si anume:
– Solicitarea de participare la preselecTie InregistratA In registrul de corespondentA al agentului economic, cuprinzInd datele de identificAre a agentului economic: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail, cont bancar, numele In clar al conducAtorului agentului economic, semnAtura Si StampilA acestuia;
– Certificat de atestare In original, valabil, emis de cAtre Comisia NaTionalA de Atestare a agenTilor economici, completat la zi de cAtre toate direcTiile silvice unde au exploatat masA lemnoasA;

– Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase completat la zi;
– Certificatul de bonitate financiarA eliberat de bancA;

– SituaTia la zi a datoriilor cAtre alte direcTii silvice unde au exploatat masA lemnoasA;

– Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerTului in anul 2005 cu privire la structura acTionariatului societATii;

– Copie dupA autorizarea de confecTionare a ciocanelor de marcat;
– Copie dupA Incheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat, conform Ordinului M.A.P.P.M. BucureSti, nr. 71/01.02.1999;
– Copie dupA actele societATii: statut, certificat de Inmatriculare, cod fiscal sau cod unic, acte adiTionale, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la biroul Fond Forestier.

Pentru admiterea la licitaTie DirecTia SilvicA Suceava organizeazA o preselecTie la sediul acesteia in datele de 13 si 14 iunie 2005. orele 10. dupA cum urmeazA:
– In 13 iunie 2005 pentru societATile a cAror denumire Incepe cu litera „A” pAnA la litera „K”;
– In 14 iunie 2005 pentru societATile a cAror denumire Incepe cu litera „L” pAnA la litera „Z”;

NU VOR FI ADMISI LA LICITATIE AGENTII ECONOMICI CARE”:

– Au datorii (indiferent de natura lor) la DirecTia SilvicA Suceava sau la alte direcTii silvice;
– Nu au certificatele de atestare a capacitATii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu volumele de masA lemnoasA contractate;
– SocietATile comerciale la care sunt asociaTi sau acTionari persoane care au aceste calitATi si la alte societATi comerciale care au datorii la subunitATile RNP;
– Se aflA In litigiu cu DirecTia SilvicA Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
– Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vinzare-cumpArare Incheiate de DirecTia SilvicA Suceava si a dus la rezilierea respectivelor contracte;
– Nu au depus toatA documentaTia de preselecTie solicitatA, nu au participat la preselecTie Si nu au semnal de primire a caietului de sarcini care precizeazA condiTiile si procedura de desfASurare a licitaTiei.
– AgenTii economici care au In structura acTionariatului persoane care sunt rude de gradul 1 cu asociaTii sau acTionarii unor societATi care sunt In litigiu sau au produs pagube. DirecTiei Silvice Suceava.
AgenTii economici care Indeplinesc condiTiile de participare la licitaTie se vor putea Inscrie pInA In data de 75 iunie 2005, orele 15 .
La Inscrierea la licitaTie se va achita o taxA de participare de 1.500.000 lei si garanTia aferentA masei lemnoase din partizile pe care agentul economic intenTioneazA sA le liciteze, funcTie de volumul acestora conform prevederilor HG 85/29.01.2004. PrecizAm cA instrumentele de platA a garanTiei vor fi depuse In bancA-In vederea IncasArii. DupA desfASurarea licitaTiei sumele aferente partizilor neadjudecate se vor returna agenTilor economici dupA efectuarea operaTiunilor bancare.
Masa lemnoasA rAmasA neadjudecatA va face obiectul unei noi licitaTii organizatA In aceleaSi condiTii In data de 21 iunie 2005, orele 9A°A° , cu preselecTie si Inscriere pe data de 20 iunie 2005, pAnA la orele 14A°A°.
CondiTiile de desfASurare a licitaTiilor vor fi aduse la cunoStinTa agenTilor economici si cu ocazia preselecTiei prin InmInarea unui caiet de sarcini.
Pentru menTinerea unei stAri fitosanitare corespunzAtoare a fondului forestier, masa lemnoasA adjudecatA la licitaTie va fi eSalonatA la exploatare, IncepInd cu data de 21 iunie 2005.
Alte detalii se pot obTine de la Biroul Comercial-ProducTie din cadrul DirecTiei Silvice Suceava, telefon 0230/521641 sau 0230/217685-interior 116.