TAriceanu: Economia romAneascA duduie

El a Tinut sA spunA din capul locului cA Guvernul se aflA pe drumul cel bun Si cA economia merge nu bine ci foarte bine, ba chiar duduie. Asta graTie mAsurilor curajoase luate de Guvern, a reformei fiscale pe care a promovat-o. Economia romAneascA- StiTi cum se spune romAneSte- duduie, a declarat premierul. TAriceanu a transmis cIrcotaSilor de serviciu cA introducerea cotei unice de impozitare Si-a dovedit eficienTa, arAtInd cA veniturile la buget au crescut In primele patru luni ale anului cu 14%, cA angajaTii au cIStigat mai mult Si cA numArul locurilor de muncA a crescut de la Inceputul anului cu circa 100.000 prin scoaterea la suprafaTA a economiei negre Si gri. Acest lucru este fArA IndoialA Si rezultatul creSterii economice, dar In principal este rezultatul ieSirii locurilor de muncA de pe piaTa neagrA la suprafaTA. AvAnd In vedere modul de impozitare mult mai suplu, mulTi patroni au considerat cA este mai bine sA-Si Inregistreze locurile de muncA Si sA-Si plAteascA impozitele, pentru cA In paralel cu reforma fiscalA am introdus Si pedepse mult mai severe pentru ceea ce InseamnA evaziune fiscalA. Sigur cA unii au fost convinSi cu vorba bunA, alTii poate de fricA au luat aceste mAsuri care sunt benefice pentru noi toTi. Fiecare loc de muncA Inregistrat aduce venituri la buget , iar programele de asistenTA socialA , programele de sAnAtate, medicamentele compensate, educaTia copiilor, toate se fac cu bani de la buget care de fapt sunt bani care provin din impozitele pe care fiecare dintre dumneavoastrA le plAtiTi, a declarat TAriceanu, care a adAugat oamenii ISi plAtesc datoriile la buget, sunt mai conStiincioSi, sunt mai relaxaTi Si se simt Si obligaTi faTA de stat, sA-Si achite obligaTiile faTA de stat. El s-a arAtat foarte IncrezAtor cA economia va merge, In continuare, arAtAnd cA dacA se va reuSi racordarea agriculturii romAneSti la mersul economiei, atunci vom putea sA ajungem In final sA realizAm ceea ce am promis Si anume sA redAm romAnilor bunAstarea pe care toTi Si-o doresc. TAriceanu a mai spus cA unul din punctele esenTiale care sA reconfigureze societatea de azi este reforma agriculturii. El a arAtat cA In 2004 RomAnia a avut un an agricol excepTional, foarte multe regiuni s-au bucurat de producTii record, dar cu toate acestea, cei care muncesc la TarA nu sunt mai bogaTi In mod substanTial decAt erau acum doi ani, pentru cA structura agriculturii noastre este depASitA Si seamAnA mai mult cu ceea ce era agricultura acum 50-100 de ani.

El a spus cA ministrul Agriculturii doreSte rA realizeze, In primul rAnd, o modernizare a agriculturii asfel IncAt cei ce muncesc In agriculturA sA poatA cAStiga Si sA se bucure de munca lor, de cAStigul lor.

In al doilea rAnd vrem ca sA punem la baza acestei agriculturi un sistem de proprietate sAnAtos pentru care ne batem Si pe care In curAnd Il vom duce In faTa Parlamentului ca sA ne asumAm rAspunderea pe acest pachet de reformA a agriculturii Si de reformA a proprietATii In agriculturA, a spus TAriceanu. El a mai arAtat cA In calitate de TarA In curs de aderare, RomAnia va Incepe, In curAnd, sA beneficieze de fonduri importante care vor fi direcTionate, inclusiv, In domeniul agriculturii. Sunt multe zone In RomAnia unde agricultura a Inceput sA producA, dar vrem ca tuturor celor care trAiesc de pe urma pAmAntului sA le dAm aceastA posibilitate de a obTine productivitATi mai mari, de a obTine cAStiguri mai mari, de a putea sA investeascA Si de a putea transforma ferma de subzistenTA, Intr-o fermA care sA producA, sA vAndA , sA cAStige bani. In acel moment, Intr-adevAr vom putea spune cA agricultura s-a modernizat, cA va avea o contribuTie esenTialA la buna funcTionare a economiei romAneSti, a spus CAlin Popescu TAriceanu.