Vrem sA construim un pol de centru stInga pe locul uzurpat de PSD

Reporter-Domnule preSedinte, mai existA ForTa DemocratA? VA Intreb pentru cA dupA alegerile de anul trecut nu s-a prea mai auzit de partidul dumneavoastrA iar sondajele de pInA acum l-au dat pe nicAieri.

PETRE ROMAN-Nu este partid parlamentar Si de aici toatA seria de constrIngeri. ForTa DemocratA are InsA cel puTin douA calitATi: una a unei garanTii dovedite Si nedezminTite vreodatA de onestitate Si de capacitate de a construi ceva In politicA Si a doua pentru cA efectiv suntem promotorii unui proiect politic de relegitimare a stIngii democratice de tip european In RomAnia de care cred cA e foarte mare nevoie. Pe locul uzurpat practic de PSD, pe locul acela trebuie construit. Asta nu InseamnA cA avem pretenTia In acest moment cA noi vom construi acel loc dar avem gIndul de a forma un pol de centru stInga Si se vede cIt de importantA ar fi o asemenea construcTie.

R-Care este raTionamentul menTinerii partidului pe eSichierul politic atIta vreme cIt nu-Si face simTitA prezenTa Si cu atIt mai mult cu cIt culoarul doctrinar pe care s-a plasat este ocupat de competitori puternici?

P.R.-Suntem un partid afiliat la sensibilitatea democrat-liberalA a Parlamentului European. Asta InseamnA partid modern de centru Si stInga. ASa sunt partidele pe care le avem In gruparea democrat-liberalA, cea mai proeuropeanA din Parlamentul European. IatA un lucru important pentru TarA. De altfel ei au avut un rol foarte important In momentul votului din Parlamentul European pentru ratificarea Tratatului cu RomAnia care StiTi cA a IntImpinat probleme. Or , orientarea asta este o orientare modernA. RAmIne de vAzut dacA de exemplu liberalii mai vor sA se menTinA In aceastA grupare, mA refer la PNL, dacA e sA vorbim de zona asta aSa zis doctrinarA deSi s-o spunem pe aia dreaptA romAnii nu prea mai cred In aceste diferenTieri ideologice Si au zis domnule Si unii Si alTii ce au fAcut? Au venit la putere Si-au umflat buzunarele cu bani Si treabA nu au fAcut. CorupTia nu e de stInga Si nici de dreapta Si trebuie sA recunosc cA din pAcate este o realitate. Constat cA 15 ani In RomAnia politica a fost aSa un fel de luptA surdA care pune mai repede mIna pe banii publici Si pe posturile importante ca sA se serveascA pe sine. Asta nu e politicA. Din cauza asta am devenit foarte reticent. Hai sA vedem ce construim ce facem altminteri politica nu e credibilA pentru oameni.


R-ForTa DemocraticA s-ar putea IntAri cu nemulTumiTii din PSD Si In plus s-ar putea reface tandemul Roman- Iliescu. Poate fi posibil un asemenea scenariu?

PR-S-a vorbit mult pe tema asta. Acum vreau sA fac unele precizAri. O precizare importantA este cA proiectul politic de care v-am vorbit nu s-a fAcut In vreun fel In legAturA cu Ion Iliescu sau cu altcineva din PSD. Apoi, am avut niSte discuTii nu cu Ion Iliescu ci cu personalitATi din PSD cArora le-am spus foarte sincer Si deschis cA dacA acceptA cel puTin In parte analiza pe care am fAcut-o cu privire la sistemul de nAravuri care a fost PSD-ismul InseamnA cA PSD pentru a se relegitima trebuie sA facA o operaTiune destul de interesantA Si complicatA Si anume sA se cureTe de PSD-ime. Asta ar fi dupA pArerea mea miScarea care sA InceapA sA redea electoratului tradiTional al PSD o oarecare Incredere. CA noi ne jucAm In diferite cAmAruTe, camere mai mari sau mai mici, pInA la urmA nu are nici un fel de relevanTA atIta vreme cIt nu ai Tinta electoralA. Cu alte cuvinte cine ar fi aceia care sA constituie corpul electoral stabil. Aici ei au o mare problemA. S-au debarasat oarecum de Iliescu dar s-au debarasat Si de electorat. E o problemA serioasA.

R – CredeTi cA e nevoie de alegeri anticipate? DacA da atunci care ar fi momentul?

PR-Eu InTeleg intenTia actualei puteri de a Incerca sA guverneze de una singurA. E o justificare politicA. Numai cA acest lucru In contextul actual dacA se face prin forTarea ConstituTiei consecinTele pot fi extrem de grave. In RomAnia acestor ani Si Intotdeauna ori de cIte ori s-a forTat legea pentru cA aSa zisa cauzA era bunA de tot atItea ori ne-am ales cu consecinTe cam dramatice, dacA nu chiar tragice. Deci eu aS atrage atenTia ca cei care merg pe ideea asta sA se opreascA la timp din forTarea ConstituTiei pentru cA asta e o chestie extraordinar de periculoasA. CA intenTia poate fi justificatA de acord dar nu prin forTarea ConstituTiei. Pe de altA parte dacA zi de zi loveSti Intr-un fel sau altul Guvernul mai poTi a doua zi dupA ce ai lovit sA spui cA Guvernul nu funcTioneazA Si cA Guvernul nu-Si IndeplineSte obiectivele pentru Uniunea EuropeanA? Este o contradicTie flagrantA dar destrAmarea unei guvernAri dacA Incepe In politicA e ca Si cum de la bun Inceput nu-i dai nici o SansA. ASa cA sA punem In balanTA lucrurile Intre cum este susTinut Guvernul de cAtre cei care sunt la putere Si dorinTa de a avea alegeri anticipate adicA de a destrAma actualul Guvern. Nu ne e fricA de anticipate. Ar fi cu totul pretenTios sA spunem cA locul acela legitim l-am ocupa noi, dar un pol de centru stInga care se naSte In RomAnia Si puternic anunTat cu personalitATi credibile sigur poate sA rAstoarne ecuaTia alegerilor anticipate.

Cum comentaTi prestaTia de pInA acum a preSedintelui BAsescu?

–Nu comentez, dar vreau sA spun cA In materie de politicA externA aceastA iritare pe care a provocat-o In FranTa Si Germania nu ne face bine Si trebuie corectatA.


R-Ce pArere aveTi de faptul cA fostul dumneavoastrA partid se IndreaptA spre o doctrinA popularA?

PR-E un salt mortal. Asta nu InseamnA cA eu le doresc dispariTia, dar sigur de la partidul care a fost cel mai reformist, partidul recunoscut imediat ca social democrat din gruparea reformistA modernA a social democraTiei europene sA sari In partea cealaltA pentru cA ai o motivaTie pur oportunistA, saltul este foarte periculos.

In procesul mineriadei din 1990 fostul lider al minerilor, Miron Cosma, l-a acuzat In mod direct pe fostul preSedinte al statului, Ion Iliescu. ImpArtASiTi opiniile luceafArului huilei?

–Nu, absolut deloc. Nu cA nu s-au IntImplat niSte lucruri proaste. De exemplu Indemnul pe care l-a dat Iliescu minerilor In urma cAruia au ajuns In PiaTa UniversitATii a fost In mod evident o eroare, dar de aici pInA la ce spune Miron Cosma care de fiecare datA spune altcevaa€¦ cA minerii au fost conduSi In toatA acea perioadA de MAgureanu personal(nr.- fostul Sef al SRI) Si de agenTii SRI. Asta iarASi e o chestiune extrem de gravA care ar putea sA explice niSte lucruri teribile care s-au IntImplat. Apoi pretenTia absurdA cA i s-au oferit niSte posturi, In speTA cel de ministru de interne, ca prim ministru al acelei perioade pot sA vA spun cA nu este deloc adevArat. DimpotrivA toatA energia noastrA politicA Si a mea In primul rInd era ca ei sA nu mai existe In ecuaTia asta politicA sA nu mai fie un instrument ci ceea ce sunt, mineri la locul de muncA. ASa cA ancheta pe care o desfASoarA acum Parchetul militar eu cred cA e capabilA sA coroboreze corect faptele Si realitATile Si sA ofere un adevAr credibil. In RomAnia este o enormA foame de adevAr. Eu o resimt. DacA o resimt eu nu mai spun de oamenii obiSnuiTi. Foamea de adevAr In RomAnia nu a fAcut decIt sA creascA Si ea trebuie satisfAcutA.

R-ATi avut la Suceava o IntIlnire cu preSedinTii de organizaTi din judeTele Moldovei. Care a fost scopul?

PR-SA le sau oamenilor Incredere cA sunt Intr- un proiect politic, cA am pornit la drum Si cA acest proiect este valabil In contextul actual pentru ca oamenii sA-Si poatA asuma la momentul potrivit acTiunea. FD are forTa intelectualA de departe cea mai asiguratA In contextul politic actual. Are aceastA forTA datA de garanTia unei onestitATi.