Prefectul Orest Onofrei a fost ales presedinte al PNL Suceava

Ultimul preSedinte interimar al PNL Suceava, prefectul Orest Onofrei, a fost fixat pe funcTie In urma ConferinTei judeTene de alegeri desfASurate In sala mare a Casei Culturii In prezenTa a aproximativ 700 de delegaTi. Onofrei Si echipa sa au fost aleSi In fruntea liberalilor suceveni cu 595 de voturi pentru, 12 ImpotrivA Si 18 abTineri. Din echipa lui Onofrei, singura de altfel care a candidat, fac parte primarii de Suceava Si FAlticeni, Ion Lungu respectiv Vasile Tofan, deputatul Dumitru PardAu Si Seful Inspectoratului Scolar JudeTean, Petru Carcalete, In calitate de vicepreSedinTi, senatorul Tiberiu Prodan, In calitate de secretar coordonator, primarul de Gura Humorului, Marius Ursaciuc, deputatul Mihai Sandu CaprA, preSedintele tineretului liberal, Marius VAtavu Si directorul Nicolai VranAu, In calitate de membri ai Biroului Permanent JudeTean al PNL. Echipa mai cuprinde Si doi membri supleanTi Si anume consilierul judeTean Bogdan Cristache- fost secretar general al Prefecturii In guvernarea CDR Si Gheorghe Cosmulese, directorul unei firme de asigurAri. De menTionat cA Biroul Permanent JudeTean al PNL a fost ales In bloc. ConferinTa judeTeanA a mai ales dar de aceastA datA prin vot uninominal un Comitet Executiv Teritorial format din 9 membri Si doi supleanTi. In aceastA structurA au pAtruns deputatul RomicA Andreica, Seful AgenTiei Nucleare RomAne, ValicA Gorea- fost preSedinte interimar al organizaTiei judeTene, consilierii judeTeni Dan Cadariu, Marius VAtavu , Dan Gabriel Gospodaru Si Sorina Barbu, primarul de CImpulung Moldovenesc, Gabriel Serban, Vasile Monacu Si Liviu Moldovan. Ca supleanTi au fost aleSi Iulian AngheluS Si Gabriel MoroSanu. Locurile In Comitetul Executiv Teritorial au fost foarte disputate InregistrIndu-se nu mai puTin de 24 de candidaturi. Cele mai multe voturi, 328, a adunat deputatul RomicA Andreica, In timp ce ministrul Gorea a strIns 240. Printre cei care au ratat intrarea In aceastA structurA se numArA directorul SC Min Bucovina SA, Ioan Moraru, fost primar al municipiului Vatra Dornei.

Din capul locului trebuie spus cA alegerile din PNL Suceava au reunit sImbAtA In Casa de CulturA o puzderie de personalitATi. Au fost de faTA preSedintele Si vicepreSedintele PNL, premierul CAlin Popescu TAriceanu respectiv ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, secretarul general al PNL, deputatul Dan Motreanu, ministrul ApArArii, Theodor Atanasiu, secretarul general al Guvernului, Mihai Voicu, primari de municipii Si preSedinTi de organizaTii PNL din judeTele Moldovei. Printre invitaTi s-au numArat colegii din coaliTia judeTeanA, de la PD, vicepreSedintele Mihai Chiriac Si preSedintele organizaTiei municipale Suceava, Niculai BarbA Si de la Partidul Conservator, preSedintele organizaTiei judeTene, senatorul Constantin Gheorghe Si Seful de la municipiul Suceava, subprefectul Alexandru BAiSanu, apoi de la ForTa DemocratA- preSedintele DragoS Danubianu, de la PPCD- vicepreSedintele Cristinel Macovei, de la Pro DemocraTia- Stefan PuScaSu, de la Uniunea DemocratA a Ucrainenilor din RomAnia- Dumitru Morhan, de la AsociaTia Polonezilor Dom Polski, deputatul Ghervazen Longher Si de la AsociaTia Italienilor RO.AS.IT.- deputatul Mircea Grosaru. ConferinTa s-a desfASurat Intr-o notA optimistA. Cel mai mult optimism s-a revArsat, ca sA spun aSa, de la premierul CAlin Popescu TAriceanu aflat Intr-o formA deosebitA. Primul ministru a Tinut sA spunA din capul locului cA Guvernul se aflA pe drumul cel bun Si cA economia merge nu bine ci foarte bine, ba chiar duduie. Asta graTie mAsurilor curajoase luate de Guvern, a reformei fiscale pe care a promovat-o. TAriceanu a transmis cIrcotaSilor de serviciu cA introducerea cotei unice de impozitare Si-a dovedit eficienTa, arAtInd cA veniturile la buget au crescut In primele patru luni ale anului cu 14% ca dealtfel Si numArul locurilor de muncA prin scoaterea la suprafaTA a economiei negre Si gri. Premierul a vorbit de prioritATile Guvernului pentru perioada urmAtoare amintind de modernizarea infrastructurii de drumuri, modernizarea Si ImbunAtATirea sistemului de sAnAtate, rezolvarea problemei medicamentelor compensate, modernizarea InvATAmIntului Si reforma In agriculturA. El a Tinut sA le spunA liberalilor suceveni cA relaTia lui cu preSedintele TArii, Traian BAsescu este una foarte bunA, chiar dacA pe unele probleme au pAreri diferite, cerIndu-le sA fie uniTi Si sA nu dea crezare tuturor zvonurilor. TAriceanu le-a mai cerut liberalilor suceveni sA comunice permanent cu populaTia, sA batA judeTul pentru a face cunoscute mAsurile benefice pe care le ia Guvernul. MAsurile pe care le luAm noi au fost luate ca sA beneficieze de ele toTi oamenii nu ca In guvernarea PSD-istA cInd dupA patru ani au apArut celebrii baroni care s-au ImbogATit iar marea masA a populaTiei a rAmas la fel de sAracA. VA rog foarte mult comunicaTi cu teritoriul. VA rog foarte mult, cei care sunteTi parlamentari, Imi pare rAu sA vA spun , dar sfIrSitul de sAptAmInA nu este pentru a sta In familie ci pentru a merge In teritoriu sA vA IntIlniTi cu oamenii Si cu organizaTiile, a spus TAriceanu. La rIndul sAu ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur, cel care a condus organizaTia judeTeanA a PNL din octombrie 2001 Si pInA In vara lui 2002, cInd a fost ales vicepreSedinte la nivel naTional, a cerut liberalilor suceveni, pe care i-a numit promotorii revoluTiei portocalii, loialitate Si solidaritate. Piatra de temelie a poziTiei noastre la guvernare este solidaritatea In interiorul PNL. Suntem principalul partid de guvernare Si nu trebuie sA uitAm nici o clipA soarta nefericitA a PNTCD. Trebuie sA ne asumAm solidar atIt realizArile cIt Si eSecurile Si nu vom permite nimAnui sA ne arunce In spate costurile guvernArii, a declarat Flutur. El a mai cerut autoritATilor sucevene sA aplice cu toatA responsabilitatea legile proprietATii pentru care Guvernul ISi va asuma rAspunderea In Parlament. VA cer chiar sA-i sancTionaTi pe cei care nu le aplicA. AS vrea ca toTi primarii, inclusiv cei de la PSD sA Stie cA liberalii nu glumesc cu aplicarea legilor proprietATii, a spus Flutur. Senatorul liberal a mai anunTat declanSarea ofensivei PNL asupra mediului rural acTiune de care va depinde succesul partidului la viitoarele alegeri.

Printre cei care au lua cuvIntul de la tribuna ConferinTei judeTene a fost Si primarul Sucevei, Ion Lungu, care a deTinut pentru o perioadA interimatul organizaTiei judeTene. El a solicitat premierului majorarea gradului de Indatorare a primAriilor, participarea statului la cofinanTarea unor proiecte cu finanTare externA, modificarea legii 10/2001 a caselor naTionalizate Si abrogarea legii venitului minim garantat care stimuleazA nemunca. Strict pentru municipiul Suceava, Lungu a cerut un sprijin financiar In sumA de 35 de miliarde de lei pentru consolidarea podului de la ITcani peste rIul Suceava, care In cazul unor viituri s-ar putea prAbuSi, 10 miliarde de lei pentru drumuri, bani promiSi de fostul Guvern care nu au mai ajuns deSi lucrArile au fost executate anul trecut, iar PrimAria se InregistreazA acum cu datorii restante, Si bani pentru construirea a Sase blocuri ANL In Ansamblul Privighetorii din Burdujeni. DupA ce i-a expus lista cu cerinTe Ion Lungu i-a InmInat lui TAriceanu un imens coS cu flori.

Nu au lipsit momentele hazlii unul dintre ele fiind creat de Seful AgenTiei Nucleare RomAne, ValicA Gorea, fost preSedinte interimar al PNL Suceava, care In raportul de activitate a vorbit de InfiinTarea organizaTiilor nucleare de cartier. Gorea a Tinut sA evidenTieze succesul obTinut de liberalii suceveni la alegerile locale Si generale de anul trecut, succes atribuit In mare parte lui Flutur. Cel supranumit ministrul atomic i-a criticat pe partenerii din AlianTA spunInd despre PD cA nu a fost Intotdeauna un partener loial. Potrivit lui Gorea, PD nu a sprijinit PNL pentru obTinerea posturilor de viceprimar In comunele StroieSti Si SerbAuTi. SituaTie penibilA a fost creatA de preSedintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din RomAnia, Dumitru Morhan, care a Incercat sA-l atragA pe premierul CAlin Popescu TAriceanu In rezolvarea conflictului sAu cu preSedintele Uniunii Ucrainenilor din RomAnia, deputatul Stefan Tcaciuc. Morhan i-a oferit atIt lui TAriceanu cIt Si lui Flutur Diplome de ExcelenTA din motive numai de el Stiute.

SatisfacTie maximA pentru senatorul Gheorghe Flutur la ConferinTa judeTeanA de alegeri a PNL Suceava. O ploaie de aprecieri a curs asupra demnitarului sucevean care probabil s-a simTit In al nouAlea cer. Seria de laude a fost deschisA de ValicA Gorea care a evidenTiat tenacitatea senatorului. Domnul Flutur a construit o echipA extraordinar de eficientA, competentA care a muncit non stop. Ne-a fAcut sA InTelegem cA politicA la fArA frecvenTA sau seral nu se mai poate face, a spus Gorea. Premierul TAriceanu a preluat pasa de la Gorea Si a punctat elegant. In opinia primului ministru, Flutur este un tip ambiTios, iar ca ministru este unul din cei mai activi Si vizibili din Guvern. TAriceanu a evidenTiat meritul lui Flutur In scorul excepTional obTinut de PNL Suceava la alegerile de anul trecut. Subliniez cA meritul este cu atIt mai mare cu cIt el s-a ocupat In 2004 Si de coordonarea campaniei electorale la alegerile locale Si a fost unul din cei mai activi oameni din conducerea PNL care a strAbAtut Tara. Acum sunt foarte IncIntat cA George Fluture este unul din cei mai activi Si vizibili miniStri din cabinetul pe care-l conduc, face eforturi foarte mari pentru a realiza ceea ce am promis In campanie, a spus premierul. Primarul Ion Lungu s-a alAtura Si el celor doi afirmInd despre Flutur cA este eroul incontestabil al victoriei PNL In judeTul Suceava.