Procedura parlamentara privind improprietarirea Arhiepiscopiei va fi reluata

Curtea ConstituTionalA a decis recent la sesizarea a 26 de aprlamentari PSD Si PPRM cA Legea de aprobare a OUG100/2004 privind ImproprietArirea Bisericii din Bucovina adoptatA de Camera DeputaTilor este neconstituTionalA. Biserica din Bucovina va primi pAdure conform pachetului nostru de legi pe care ne vom asuma rAspunderea parlamentarA. Se va relua procedura parlamentarA pInA atunci OUG 100/2004 ISi face efectul. PInA la reluarea procedurilor parlamentare sperAm ca pachetul legilor proprietATii sA clarifice odatA pentru cA s-a contestat pe formA nu pe fond, adicA urgenTa, care era de urgenTA electoralA a declarat Flutur. Premierul CAlin Popescu TAriceanu a declarat la Suceava cA problema proprietATilor Bisericilor va fi discutatA probabil separat. Acum vorbim de proprietATi mobiliare Si funciare In pachetul de legi privind restituirea proprietATii. O sA discutAm probabil separat de chestiunea bisericilor. In pachetul legislativ nu am discutat de acest aspect InsA trebuie sA Tinem cont cA aici este o disputA care de multe ori capAtA accente foarte tragice Si eu sper ca cele douA biserici sA poatA ajunge la o InTelegere fArA a interveni Guvernul In aceastA problemA. Noi dAm acum Inapoi ceea ce este In proprietatea statului iar bisericile de care vorbim nu sunt In proprietatea statului, a spus premierul.