Noutati privind documentele specifice miscarii personalului didactic pentru anul scolar 2007-2008

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a publicat pe www.edu.ro (sectiunea Noutati), documentele care reglementeaza miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar si calendarul aferent acestei miscari pentru anul scolar  2007 – 2008.

Fata de anul trecut, noutatile inserate în metodologiile actuale sunt urmatoarele :

1. Nu se constituie catedre vacante titularizabile pentru concurs cu ore optionale, exceptând unitatile de învatamânt cu un singur rând de clase, unde se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-2 ore optionale si unitatile de învatamânt/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile minoritatilor, în care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore optionale.

2. Supraveghetorii vor fi selectati din rândul personalului didactic, în urmatoarea ordine: profesori, institutori, învatatori, educatoare, maistri instructori.

3. Educatoarele/învatatorii/institutorii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post de educatoare/învatator cu predare în limbile minoritatilor nationale cu subiecte mixte de limba si literatura româna si limba si literatura materna în care urmeaza sa se faca predarea, în pondere egala nu trebuie sa sustina si proba orala.

4. În situatia lucrarilor cu nota initiala între 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota finala este cea atribuita la recorectare.

5. Daca diferenta între media stabilita de comisia de evaluare si de comisia de contestatii este mai mare de 1 punct (în anii trecuti se prevedea 1,5 puncte), rectorul institutiei de învatamânt superior, respectiv inspectorul scolar general în cazul maistri-instructori, decid constituirea unei noi comisii de recorectare, formata din alti membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au îndeplinit atributiile în cadrul concursului

6. Beneficiaza de continuitate pentru suplinire cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor, participante la concursurile nationale de ocupare a posturilor din iulie 2006 si/sau iulie 2007 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din judetele pilot, sesiunea iunie-august 2006 si/sau iunie-iulie 2007. Conditiile necesare sunt urmatoarele: au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate computerizat pe posturi/catedre începând cu 1 septembrie sau în sedinta publica conform Calendarului, au avizul consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, calificativul „Foarte bine” si mai au cel putin jumatate de norma în specialitate. Daca un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinute în perioada 2006 – 2007.

7. Întrucât în anul 2008 vor finaliza studiile primii absolventi ai ciclului de studii universitare de licenta cu durata de trei ani, acestia pot ocupa posturi didactice în învatamântul prescolar si preuniversitar obligatoriu, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învatamânt, care nu detine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica, este obligat sa le dobândeasca în maximum 3 ani.

Desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile va avea loc în data de 16 iulie 2008. Repartizarea computerizata pe posturile titularizabile a cadrelor didactice care au obtinut minim nota/media 7,00, în ordinea descrescatoare a mediei otinute la concurs, are ca termen data de 30 iulie 2008. Repartizarea, în sedinta publica, a celor care au solicitat detasare la cerere, în ordinea descrescatoare a notelor/mediilor obtinute la concursul national sau a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor de evaluare a personalului didactic, are loc în intervalul 23-24 august 2008. Candidatii care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) la concursul din 16 iulie si solicita suplinire vor fi repartizarti în sedinta publica, la nivel judetean, în perioada 26 august -1 septembrie 2008.

loading...