DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 21 aprilie 2008, ora 14.

ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

– PRIMAR–

 

 

                           DISPOZITIE

 

Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 21 aprilie 2008, ora 14.

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 

În baza prevederilor art.39 alin. 1 si 3 si art.68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

                           DISPUN:

Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 21 aprilie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1.            Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 27.03.2008 si 9.04.2008;

2.            Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava.

3.            Proiect de hotarâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordarii de finantari nerambursabile – initiator Primarul municipiului Suceava.

4.            Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Drum ocolitor DN2–DJ208A–DN29 – initiator Primarul municipiului Suceava.

5.            Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare locuri de joaca pentru copii” în municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

6.            Proiect de hotarâre privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 25 familii – initiator Primarul municipiului Suceava.

7.             Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia Culturala “Lira de Aur”– initiator Primarul municipiului Suceava.

8.            Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava – Facultatea de stiinte Economice si Administratie Publica – initiator Primarul municipiului Suceava.

9.            Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. ULPIO INVESTMENTS S.R.L.  – initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.

10.        Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. AUTOMOTIVE REAL ESTATE S.R.L. – initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.

11.        Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant SIMINIUC MARIAN MARIUS  – initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Angela Zarojanu.

12.        Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa “Sfânta Înviere” Suceava a unei suprafete de teren proprietate a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

13.        Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si AMW IMOBILIARE S.R.L. Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

14.        Proiect de hotarâre privind asocierea între Municipiul Suceava si S.C. ARABESQUE S.R.L. – initiator Primarul municipiului Suceava.

15.        Proiect de hotarâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii între Municipiul Suceava si Parohia “ Sfintii Trei Ierarhi” Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

16.        Proiect de hotarâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii între Municipiul Suceava si Parohia “ Sfântul Andrei” – initiator Primarul municipiului Suceava.

17.        Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii  unor spatii de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava.

18.        Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica  a unor parcele de teren în municipiul Suceava – zona Cartodrom – initiator Primarul municipiului Suceava.

19.        Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unui spatiu apartinând domeniului public al municipiului Suceava situat în str. Petru Rares nr.7 – initiator Primarul municipiului Suceava.

20.        Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava.

21.        Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata în str. Calea Unirii nr. 39, bl.92 – initiator Primarul municipiului Suceava.

22.        Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spatiu comercial – initiator Primarul municipiului Suceava.

23.        Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii  unor parcele de teren situate în Suceava str. Stefan cel Mare f.n. si Bdul 1 Decembrie 1918 f.n. – initiator Primarul municipiului Suceava.

24.        Proiect de hotarâre privind aprobarea comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie pentru obiectivul “Locuinte sociale zona Metro, Bdul 1 Decembrie 1918 pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate” – initiator Primarul municipiului Suceava.

25.        Proiect de hotarâre privind repartizarea celor 4 apartamente din imobilul situat pe str. Sbl. Turturica solicitantilor îndreptatiti, în ordinea de prioritate stabilita – initiator Primarul municipiului Suceava.

26.        Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unor posturi – functii publice în statul de functii al aparatului de specialitate al primarului – initiator Primarul municipiului Suceava.

27.        Proiect de hotarâre privind actualizarea statului de functii al Directiei Domeniului Public – initiator Primarul municipiului Suceava.

28.        Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unor posturi –functii publice în statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

29.        Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” dlui Vlad Constantin – initiator consilier local Vasiliu Aurel.

30.        Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Suceava” dlui Ursu Constantin Cristian – initiator Primarul municipiului Suceava si solicitarea Comitetului de initiativa privind sustinerea propunerii de acordare a titlului de “Cetatean de Onoare” dlui Ursu Constantin Cristian, înregistrata la Primaria municipiului Suceava 13219/2.04.2008;

31.        Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava, înregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 170688/7.04.2008;

32.        Raport de activitate al dlui consilier local Viorel Seredenciuc, înregistrat la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 74/27.03.2008.

33.        Diverse.

 

 

 

            PRIMAR,

        ION LUNGU

 

 

 

Nr. 1238                                                  Avizat pentru legalitate

din 16.04.2008                                         Secretar municipiu
                                                                Jr. IOAN CIUTAC