DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 29 mai 2008, ora 12

DISPOZITIE

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în

data de 29 mai 2008, ora 12

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 

În baza prevederilor art.39 alin. l si 3 si art. 68 alin. l din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

DISPUN:

Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 mai 2008, ora 12 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava din 21.04.2008;

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor, situatiilor financiare anuale si contului de executie a fondului de rulment pentru anul 2007 – initiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 – initiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava;

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordarii de finantari nerambursabile – initiator Primarul municipiului Suceava;

7. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009 – initiator Primarul municipiului Suceava;

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia” – initiator Primarul municipiului Suceava;

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Extindere, modernizare si refunctionalizare sala de sport” la Colegiul National „Stefan cel Mare” Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea extinderii spatiilor comerciale proprietate privata ale agentilor economici situate pe aleea comerciala a Pietii Agroalimentare George Enescu precum si a închirierii suprafetelor de teren aferente acestora în vederea modernizarii conform PUD-ului aprobat prin HCL nr. 132/28.06.2007 – initiator Primarul municipiului Suceava;

11. Proiect de hotarâre privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava” unor veterani de razboi – initiator, Primarul municipiului Suceava;

12. Proiect de hotarâre privind completarea anexei HCL nr.249/2007 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea locala de transport – initiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea listei de repartizare a celor 72 de locuinte ANL, prin preluarea solicitantilor înscrisi în lista de prioritate – initiator Primarul municipiului Suceava;

14. Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unui post-functie publica în statul de functii al aparatului de specialitate al primarului – initiator Primarul municipiului Suceava

15. Raport de activitate al doamnei viceprimar al municipiului Suceava, Angela Zarojanu, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 105/14.05.2008;

16. Raport de activitate pentru perioada ianuarie 2007-martie 2008 al domnului consilier local Mihail Aurel Steiciuc, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 104/14.05.2008;

17. Raport asupra activitatii desfasurate în perioada ianuarie 2007-martie 2008 de domnul consilier local Corneliu Vornicu, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 106/14.05.2008;

18. Raport asupra activitatii desfasurate în perioada ianuarie 2007-martie 2008 de domnul consilier local Cosmulese Gheorghe, înregistrat la Consiliul Local al municipiului. Suceava la nr. 107/14.05,2008;

19. Raport de activitate al consilierului municipal Suceava ing. Radu Vatafu, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.109/19.05.2008;

20. Diverse.

 

                                PRIMAR,

                              ION LUNGU

 

Nr. 1670                                            Avizat pentru legalitate,   

din 24.05.2008                                Secretar municipiu

                                                                   Jr. IOAN CIUTAC