Explicitari privind modul de aplicare a legii privind alocatia de stat


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat o hotarâre privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Actul normativ adoptat de Guvern expliciteaza modul de aplicarea a legii privind alocatia de stat, fara a aduce modificari de fond.

Alocatia de stat pentru copiii (inclusiv pentru tinerii de pâna la 18 ani care urmeaza cursurile învatamântului liceal sau profesional, pâna la terminarea acestora) se acorda pe baza de cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului, însotita de originalul si copia certificatului de nastere al copilului si al actului de identitate al reprezentantului legal, precum si documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz.

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani si repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat pentru copii, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.

În cazul persoanei singure care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este parintele minor daca are capacitate deplina de exercitiu. În situatia în care parintele minor nu are capacitate deplina de exercitiu, plata alocatiei pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv parintelui minor.

Pentru copilul cu handicap, cererea este însotita si de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

Pentru cetatenii straini sau apatrizi documentele din care rezulta identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau resedinta acestuia si a copiilor sai pe teritoriul României, precum si situatia juridica a copiilor sunt cele eliberate de autoritatile din tara de origine traduse si confirmate de autoritatile române sau, dupa caz, cele eliberate de autoritatile române.

Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se înregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza carora îsi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizeaza o evidenta separata.

Primarii au obligatia de a transmite lunar directiilor teritoriale, pâna la data de 1 ale fiecarei luni, cererile înregistrate în luna anterioara, precum si documentele justificative.

Acordarea alocatiei se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale în termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de catre primari.

Dreptul la alocatia pentru copii se stabileste începând cu luna urmatoare celei în care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna urmatoare depunerii cererii.

Alocatia se plateste reprezentantului legal al copilului, iar dupa împlinirea vârstei de 14 ani plata se poate face direct titularului, cu încuviintarea reprezentantului legal.

Plata alocatiei se realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card, în functie de optiunea reprezentantului legal.

În cazul în care achitarea drepturilor de alocatie se face prin mandat postal, plata acesteia se suspenda daca timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânarul nu a încasat alocatia. Reluarea în plata, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe baza de cerere scrisa întocmita de reprezentantul legal al copilului sau de tânar, care se înregistreaza la directia teritoriala.

În cazul în care opteaza pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însotita de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, dupa caz, al tânarului, codul IBAN, numar cont, banca si filiala unde este deschis contul sau, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara care sa cuprinda aceste informatii.

Alocatia de stat pentru copii nu poate fi urmarita silit decât în vederea recuperarii sumelor încasate necuvenite cu acest titlu.

Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocatiei de stat pentru copii sunt supuse confidentialitatii cu respectarea legislatiei privind datele cu caracter personal. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului si al întocmirii unor situatii statistice, precum si în situatii justificate de unele masuri de incluziune sociala.


Intră acum și în grupul de