Viceprimarul Marian Andronache solicită asociațiilor de proprietari din Suceava să organizeze Adunările generale până pe 31 martie și să respecte ordinea de zi

Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache a anunțat, miercuri, că asociațiile de proprietari trebuie să organizeze Adunări generale, până la sfârșitul primului trimestru al acestui an.

Marian Andronache a precizat că Adunarea generală ordinară se desfășoară în primul trimestru al fiecărui an, până pe data de 31 martie, conform art.47 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

„Proprietarii trebuie anunțați, prin afișare la loc vizibil și pe bază de tabel nominal convocator, sau în cazul proprietarilor care nu au fost anunțați, pe baza tabelului nominal convocator, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire (noutatea Legii nr.196/2018), asupra datei adunării generale a asociației de proprietari cu cel puțin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale”, a spus Andronache.

Viceprimarul Sucevei a menționat că în cazul în care nu este întrunit cvorumul necesar de 50%+1 la prima adunare generală, adunarea va fi suspendată și reconvocată în termen de maxim 15 zile de la data primei convocări.

Astfel, la adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați pe bază de tabel nominal convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, sau prin afișare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora.

„Dovezi ale convocării și reconvocării constituie afișul de la avizier, tabelul nominal convocator cu semnături și confirmările de primire ale scrisorilor recomandate trimise proprietarilor ce nu au putut fi convocați pe bază de semnătură în tabelul nominal convocator”, arată Marian Andronache.

Acesta a menționat că ordinea de zi a adunării generale trebuie să cuprindă:

–           Prezentarea raportului Comitetului Executiv

–           Prezentarea raportului Comisiei de cenzori

–           Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul anterior și pentru anul în curs

–           Discuții pe marginea celor prezentate

–           Solicitarea descărcării de gestiune pentru perioada anterioară

–           Aprobarea numărului de posturi și funcții salarizate în asociația de proprietari

–           Aprobarea salariilor pentru fiecare salariat în parte din cadrul asociației și a indemnizațiilor personalului ales

–           Confirmarea în funcție a comitetului executiv (președinte, vicepreședinte, membri) sau alegerea a unei noi structuri de conducere

–           Confirmarea în funcție a comisiei de cenzori sau alegerea altei comisii de cenzori

–           Aprobarea garanției materiale (casier, administrator)

–           Aprobarea coeficientului de penalități

–           Aprobarea trimiterii în judecată a persoanelor datornice stabilind suma maximă a datoriei de la care vor fi acționați datornicii în judecată

–           Aprobarea scutirii la plata a cheltuielilor administrative pentru șeful de scară în cazul în care acesta se ocupă de citirea repartitoarelor, a apometrelor și execută anumite lucrări în imobilul respectiv

–           Aprobarea cuantumului fondului de rulment ce trebuie constituit obligatoriu pentru fiecare apartament conform art.72 din Legea 196/2018

–           Aprobarea cuantumului fondului de reparații ce trebuie constituit obligatoriu pentru fiecare apartament conform art.71 din Legea 196/2018

–           Discuții diverse.

Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier.

Procesul verbal al ședinței, care descrie evenimentele în desfășurare, hotărârile adoptate și rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociației numit secretar al adunării generale prin votul majorității celor prezenți. În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari, prin afișarea unei fotocopii datate la avizierul asociației de proprietari.

„Eu țin foarte mult la respectarea noii legi și nu voi face niciun rabat de la ea privind procedura de convocare a Adunărilor generale”, a subliniat viceprimarul Marian Andronache.

(M.T.)