Frontieriștii recrutează absolvenți de liceu pentru școlarizare

În acest an, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale teritoriale, recrutează absolvenţi ai liceului, în vederea selecţiei pentru instituţiile de învăţământ ale ministerului. Potrivit subcomisarului Ilie Poroh- Serițan, purtător de cuvânt în cadrul IJPF Suceava, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, pentru poliţia de frontieră, scoate la concurs un număr de 60 de locuri pentru băieţi şi fete din care 2 locuri sunt special repartizate pentru tinerii rromi, înscrierile efectuându-se până la data de 12.06.2009. Probele de concurs sunt Istorie, Limba Română -elemente de structură a limbii, Limbă străină –engleză, franceză, germană sau rusă Cei interesați pot accesa www.academiadepolitie.ro.

De asemenea, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea scoate la concurs un număr de 100 de locuri pentru băieţi şi fete, din care 2 locuri sunt special repartizate pentru tinerii rromi. Înscrierile se vor efectua până la data de 17.07.2009, iar probele de concurs sunt Limba Română -gramatică, Limbă străină (franceză sau engleză). Doritorii de mai multe amănunte pot accesa www.avramiancu.ro.

Condițiile cumulative pentru înscrierea candidaților sunt: să aibă cetăţenia română şi domiciliu în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt din punct de vedere medical fizic şi psihic; să împlinească vârsta de minimum 18 ani în cursul anului 2009; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală, ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia 2009); candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate etniei rrome vor face dovada apartenenţei la etnia rromă prin documente justificative până cel târziu la data prezentări la concurs.

Pentru înscriere şi relaţii suplimentare, cei interesaţi, se pot adresa la Biroul Management Resurse Umane, aflat la sediul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava din municipiul Rădăuţi, strada Calea Bucovinei nr.23-25 sau la telefon 0230/562171, int.26137 şi 26078.

loading...