ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea finanţatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, Bdul 1 Mai nr.5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general anunţă că organizează în data de 23 aprilie, ora 14, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele domenii:
1. Culte religioase:
a. implicarea societăţii civile în construirea de noi lăcaşuri de cult în municipiul Suceava;
b. implicarea societăţii civile în reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult din municipiul Suceava;
2. Sport: diverse ramuri;
3. Cultură:
a. susţinerea programului muzical săptămânal în parcul central al municipiului Suceava;
b. susţinerea spectacolelor de teatru;
c. susţinerea spectacolelor minifilarmonici;
d. editări/achiziţii de cărţi şi publicaţii;
e. vernisaje de pictură;
f. festivaluri;
g. alte cheltuieli;
4. Tineret şi educaţie: activităţi cultural-educative.
Data limită: pentru depunerea propunerilor de proiecte este 22 aprilie 2009, ora 14.
Autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie a proiectelor, motivată de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalităţii în cazul în care aceste activităţi de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfăşura în timp optim.
Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile.
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:
a) solicitantul nu a mai beneficiat de o finanţare nerambursabilă în decursul anului fiscal 2009;
b) proiectele sunt de interes public local;
c) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin: – experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare; – căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetăţenii, comunitatea); – capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus; – experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz;
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Municipiului Suceava, bdul 1 Mai nr.5A, camera 14.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr.82/2.04.2009.