Primăria Suceava a stabilit procedura de urmat pentru anularea penalităților de întârziere la plata obligațiilor principale. Până în 15 decembrie 2019 contribuabilii trebuie să achite plățile principale restante

Primăria Suceava a stabilit procedura de urmat pentru anularea datoriilor accesorii ale contribuabililor pentru plățile principale restante la 31 decembrie 2018, atât persoane fizice cât și juridice.

Potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu, pentru a beneficia de această scutire, contribuabilii trebuie să formuleze o cerere și să îndeplinească mai multe condiții.

Astfel, solicitanții trebuie să achite până în data de 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale, inclusiv chirii, redevențe, amenzi, restante la 31 decembrie 2018, dar și toate obligațiile de plată principale restante aferente anului 2019.

Mai mult, trebuie să fie stinse prin orice modalitate de plătă prevăzută de lege toate accesoriile calculate în anul 2019 la debitele restante aflate în sold la data de 31.12.2018 și la debitele restante născute în anul 2019.

Totodată, contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la dată depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea trebuie să fie depusă până în data de 15 decembrie 2019, iar în cazul persoanelor juridice cererea va fi însoțită obligatoriu de balanța de verificare analitică din luna precedentă depunerii cererii.

„În cazul în care contribuabilul a achitat toate debitele reprezentând creanțe bugetare locale reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte creanțe datorate bugetului local, cu terrnene de plată până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, dar nu a achitat accesoriile aferente, acesta poate beneficia  de anularea accesoriilor calculate  la 31.12.2018 pentru debitele restante cu terrnene de plată până la 31.12.2018”, se mai arată în proiect.

Totodată, se arată că în cazul obligațiilor de plată principale și accesorii cu terrnene de plată până la 15 decembrie 2019, inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urrnare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a O.G nr. 6/31.07.2019 privind acordarea unor facilități fiscale, anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale cu termen de plată până la 31 decembrie 2018, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)            toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la terrnenul de plată prevăzut la art. 156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală;

b)            accesoriile calculate în anul 2019 aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege până la terrnenul de plată prevăzut la art. 156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală;

În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a OG nr. 6/31.07.2019 privind acordarea unor facilități fiscale, se pot anula accesoriile calculate până la data de 31.12.2018 pentru creanțele principale cu terrnen de plată până la 31 decembrie 2018, cu condiția ca accesoriile calculate  în anul 2019 aferente tuturor debitelor restante să fie stinse prin orice modalitate de plătă prevăzută de lege, până la data depunerii cererii, inclusiv.

Primarul Ion Lungu a spus că scopul acestui proiect este, în primul rând, de sprijinire a contribuabililor – persoane fizice și persoane juridice, în vederea achitării obligațiilor de plată restante, luând de pe umerii lor povara accesoriilor.

„În al doilea rând consider că, prin acordarea acestor facilități fiscale încasările la bugetul local vor înregistra o creștere, care să permită finalizarea unor obiective de investiții aflate în derulare”,a explicat primarul.

Potrivit acestuia ar putea beneficia de această scutire de la plata accesoriilor un număr de 4.618 firme și 29.735 de persoane fizice. (T.B.)