USV selectează grupul țintă pentru un proiect ce vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Braşov, implementează proiectul Învață din practică! INDIP”.

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).

În perioada 7.10 – 27.10.2019, se derulează etapa de depunere a dosarelor de candidatură în vederea participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 2019-2020. Grupul țintă al proiectului va fi format din minimum 100 de studenţi, înscrişi la programele de studii de licenţă şi de masterat din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, care frecventează cursurile Facultăţii de Știinţe Economice şi de Administraţie Publică şi ale Facultăţii de Istorie şi Geografie (atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la distanţă).

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe: să fie student sau masterand înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede disciplina ”Practică” în planurile de învățământ) în cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, la una din facultăţile: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrație Publică sau Facultatea de Istorie şi Geografie; are domiciliul/reședința în regiunea de Nord-Est, în mediul rural sau urban; este cetățean români sau al unui stat membru al Uniunii Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază / nu a beneficiat de finanţare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; nu a mai participat la activități similare în alte proiecte; este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe parcursul perioadei de selecţie.

Selecţia grupului țintă va respecta principiului egalităţii de şanse şi nediscriminarii şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 2018 – 24 iulie 2020).Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.