DSP Suceava scoate la concurs două posturi de inspector principal și inspector asistent la Compartimentul control unități și servicii de sănătate


Intră acum și în grupul de

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava a amintit, joi, medicilor, farmaciștilor, biologilor și chimiștilor care întrunesc condițiile de înscriere că luni, 18 iulie, este ultima zi în care se pot înscrie la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de: inspector (clasa I) grad profesional principal și inspector (clasa I) grad profesional asistent la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică, care va începe în data de 28 iulie 2022.

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de: inspector (clasa I) grad profesional principal și inspector (clasa I) grad profesional asistent la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică, în temeiul prevederilor art. 618 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Informații concurs

 Tip concurs: Recrutare pe funcții publice de execuție vacante;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Data de susținere a probei scrise: 28 iulie 2022, ora 10:00

Data și ora probei de interviu: se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Direcției de Sănătate Publică Judeţene Suceava, municipiul Suceava, str. Scurtă nr. 1A, judeţul Suceava Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului (respectiv în perioada 28 iunie – 18 iulie 2022 inclusiv) la Biroul resurse umane din cadrul Directiei de Sănătate Publică Judeţene Suceava.

Relații suplimentare: la Biroul resurse umane; telefon/fax: 0230514557/0230515089; e-mail: [email protected]

Condiţii generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei; i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

-pentru funcția publică de execuție de inspector (clasa I) grad profesional principal la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină / farmacie / biologie / chimie; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani.

-pentru funcția publică de execuție de inspector (clasa I) grad profesional asistent la Compartimentul control unități și servicii de sănătate – Serviciul control în sănătate publică: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină / farmacie / biologie / chimie; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.


Intră acum și în grupul de