ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 16.07.2012, ora 10, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 2 posturi inginer silvic: O.s. Crucea şi O.s. Râşca
• 3 posturi de economist: O.s. Vatra Dornei, O.s. Putna şi O.s. Adâncata
• 1 post şef atelier pe durată determinată: O.s. Adâncata
• 1 post tehnician silvic: O.s. Crucea
• 2 posturi pădurar: O.s. Vatra Dornei şi O.s. Brodina
• 2 posturi pădurar pe durată determinată: O.s. Dolhasca
• 3 posturi funcţionar administrativ: O.s. Broşteni, O.s. Solca şi O.s. Râşca
• 3 posturi operator calculator: O.s. Marginea, O.s. Stulpicani şi Herghelia Rădăuţi
• 2 posturi lucrător comercial: O.s. Frasin şi O.s. Fălticeni

Condiţii de participare pentru postul de inginer silvic în cadrul ocoalelor silvice:

• studii superioare tehnice de specialitate (facultate de silvicultură, cursuri de lungă durată);
• gradul profesional minim: inginer silvic debutant.

Condiţii de participare pentru postul de economist în cadrul ocoalelor silvice:

• absolvent al învăţământului superior economic;
• vechimea minimă în specialitate: 2 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de şef atelier:

• studii superioare tehnice de specialitate (facultate de silvicultură, cursuri de lungă durată);
• gradul profesional minim: inginer silvic.

Condiţii de participare pentru postul de tehnician silvic:

• absolvent al şcolii tehnice silvice postliceale;
• grad profesional minim: tehnician silvic principal

Condiţii de participare pentru postul de pădurar:

• absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;
• pădurar debutant.

Condiţii de participare pentru posturile de funcţionar administrativ, operator calculator şi lucrător comercial:

• studii medii;
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.405/2011 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 11.07.2012, ora 16.30, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă;
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral; (absolvenţii care nu sunt încadraţi vor prezenta recomandare de la unitatea de învăţământ absolvită).

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.