Anunt licitatie

RNP ROMSILVA – Direcţia Silvică Suceava

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

cu sediul în B-dul 1 Mai, nr.6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, organizează la sediul acesteia,

LICITAŢIE INTERMEDIARĂ

pentru masa lemnoasă pe picior, posibilitatea anului 2013, în volum de 72,9 mii mc, din fondul forestier de stat şi administrat, în data de 3 aprilie 2013, orele 9 00, de la ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, D. Candreni, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Dolhasca şi Adâncata.

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare.

Cantităţile scoase la licitaţie şi preţurile de începere pe partizi se vor putea consulta la sediul ocoalelor silvice, la sediul Direcţiei Silvice Suceava şi pe internet la adresa www.rosilva.ro.

Pentru admiterea la licitaţie Direcţia Silvică Suceava organizează o preselecţie la sediul acesteia în data de 28 martie 2013, între orele 830-1600 .

Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010 şi anume:

-Certificat de atestare (pentru exploatare) în original şi în copie, completat la zi;
-Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase;
-Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la structura acţionariatului societăţii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice (valabil 90 de zile);
-Copie după actele societăţii: statut (act constitutiv) şi încheierea de înfiinţare de la Tribunal, certificat de înmatriculare, acte adiţionale, autorizaţia de confecţionare şi încheierea de autentificare prin notariat a dispozitivelor de marcat, pentru firmele noi care nu au depus aceste documente la Biroul comercial-producţie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

NU VOR FI ADMIŞI LA LICITAŢIE AGENŢII ECONOMICI CARE:

-Au datorii (indiferent de natura lor) la Direcţia Silvică Suceava sau la alte direcţii silvice;
-Nu au certificatele de atestare a capacităţii de exploatare valabile sau nu sunt completate la zi cu -volumele de masă lemnoasă contractate;
-Societăţile comerciale la care sunt asociaţi sau acţionari persoane care au aceste calităţi şi la alte societăţi comerciale care au datorii la subunităţile RNP;
-Se află în litigiu cu Direcţia Silvică Suceava sau au adus pagube mari fondului forestier, prin exploatarea masei lemnoase;
-Nu au respectat prevederile clauzelor contractuale din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de Direcţia Silvică Suceava şi a dus la rezilierea respectivelor contracte;
-Nu au depus toată documentaţia de preselecţie solicitată, nu au participat la preselecţie şi nu au semnat de primire a caietului de sarcini, nu au depus garanţia de contractare;
-Agenţii economici care au în structura acţionariatului persoane care sunt rude de gradul I cu asociaţii sau acţionarii unor societăţi care sunt in litigiu sau au produs pagube Direcţiei Silvice Suceava.
-Agenţii economici care îndeplinesc condiţiile de participare la licitaţie se vor putea înscrie în data de 28 martie 2013, până la orele 16 00.

La înscrierea la licitaţie se va achita un tarif de participare de 180 lei şi garanţia de contractare aferentă masei lemnoase din partizile pe care persoana juridică intenţionează să le liciteze, funcţie de volumul acestora conform prevederilor Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor vor fi aduse la cunoştinţa agenţilor economici şi cu ocazia preselecţiei prin înmânarea unui caiet de sarcini.

ATENŢIE: Produsele accidentale provenite din atacuri ale gândacilor de scoarţă (ipidae) se vor exploata şi evacua din pădure integral până la termenul specificat în caietul de sarcini.

Alte detalii se pot obţine de la Biroul Comercial-producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/217685 – interior 288/218.

loading...