Casa Județeană de Pensii Suceava face precizări privind încheierea contractelor de asigurare socială pentru persoanele care doresc să realizeze stagiul de cotizare sau să-și completeze venitul asigurat

În sistemul  public de pensii, se poate asigura cu contract de asigurare socială ,orice persoană care doreşte să realizeze stagiu de cotizare( vechime) şi /sau să-şi completeze venitul asigurat.

În vederea completării stagiului de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie, persoanele care nu au vechimea necesară în muncă pentru a se pensiona şi nu mai au calitatea de asigurat în sistemul unitar de pensii publice, dar doresc să plătească contribuţia  de asigurări sociale ,se pot asigura în baza unui contract de asigurare.

      De asemenea, se pot asigura în sistemul public de pensii şi persoanele care prestează activităţi sezoniere  sau de lungă durată în alte ţări, dar au domiciliul şi/sau reşedinţa în România,cetăţeni români şi/sau străini care şi-au stabilit domiciliul în alte ţări cu care România are încheiate acorduri bilaterale juridice internaţional sau orice persoană care doreşte să-şi asigure o vechime neîntreruptă , în situaţii cum ar fi: suspendarea contractului individual de muncă, încetarea contractului de muncă la angajator până la găsirea unui alt loc de muncă şi orice altă persoană care doreşte să fie asigurată în sistemul unitar de pensii publice.

   Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă între persoana interesată, sau după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii şi produce efecte de la data înregistrării acestuia. Plata contribuţiei sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană. Termenul de plată al contribuţiei este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata.În cazul neplăţii contribuţiei pe o perioadă de şase luni consecutiv, contractul de asigurare socială se reziliază la iniţiativa casei judeţene de pensii. Stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie.

 

Avantajele incheierii unui contract de asigurare socială sunt :

 

  • obtinerea unei pensii garantate de sistemul unitar de pensii publice;

  • dreptul la bilete de tratament balnear eliberate de casele teritoriale de pensii;

  • acordarea altor prestatii (ajutor deces ) în cazul decesului asiguratului.

Documentele care se prezintă la încheierea contractului de asigurare socială sunt :

  1. a) actul de identitate – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

  2. b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz.

Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi  a intrat în vigoare la data de  27.10.2016. Prin Legea nr. 238/2017 a fost prelungit termenul până la care  se  poate plăti  retroactiv contribuția de asigurări sociale. Astfel, persoanele interesate,pot achita retroactiv aceste contribuţii  până la data de 31 decembrie 2018.

  În temeiul Legii nr.186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

– nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru    care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului).

   Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public şi nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.

 

Director Executiv,

Constantin Boliacu

 

loading...