Simpozionul international „Bogatia multiseculara a legaturilor istorice si culturale polono-romane”, in cadrul Zilelor Culturii Polone


Intră acum și în grupul de

Timp de trei zile, în perioada 5-7 septembrie 2013, la Suceava se desfăşoară a XV-a ediţie a Zilelor Culturii Polone. În cadrul acestui eveniment important pentru comunitatea polonezilor din România va avea loc simpozionul internațional întitulat „Bogăția multiseculară a legăturilor istorice și culturale polono-române”, dedicat relaţiilor istorice şi culturale polono-române precum şi imaginii actuale a acestor relaţii.

Potrivit preşedintelui Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, simpozionul de anul acesta se va desfăşura în zilele de 5 şi 6 septembrie 2013, la Muzeul de Științele Naturii şi la Casa Polonă (Dom Polski) din Suceava şi va cuprinde trei secţiuni: „În lumea istoriei”, „În lumea culturii” şi „În lumea problematicii minorităţilor naţionale”.

dom polski

„De 15 ani, Zilele Culturii Polone sunt o manifestare pe tema relațiilor româno – polone de-a lungul veacurilor, înțelese în sens larg și manifestări culturale (spectacole folclorice, expoziții de fotografii, pictură, documente, proiecții de film, spectacole de teatru), ocazionale (sărbătorirea unor importante aniversări sau evenimente, de exemplu: 200 de ani de la venirea muntenilor Czadca în Bucovina, Centenarul Bazilicii Minor din Cacica, 15 ani ai Uniunii Polonezilor din România, 70 de ani de la refugierea polonezilor în România).

Zilele Culturii Polone au fost însoțite și de alte manifestări ca Întâlnirea regională a reprezentanților organizațiilor din diaspora poloneză din statele Europei Centrale și Sud-Estice în 2002, Târgul Minorităților Naționale din judeţul Suceava în 2005, discuții sub titlul „Zona de frontieră” în 2006 sau atelierele de traducere pentru tinerii din comunitățile poloneze. În fiecare an, una din zile a fost dedicată cunoașterii diasporei poloneze din România petrecută într-o localitate în care trăiesc polonezi. Din anul 2006, un element permanent al Zilelor Culturii Polone este Sărbătoarea Roadelor (Dożynki) organizată în Solonețu Nou, în timpul căreia se prezintă toate comunitățile poloneze din România precum și vecinii români și alte minorități”, a declarat preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher.

Simpozionul „Bogăția multiseculară a legăturilor istorice și culturale polono-române” se va desfăşura după următorul PROGRAM:

5.09.2013 

W kręgu historii

În lumea istoriei

Moderator: prof. dr. Constantin Rezachevici

 

11,00-11,15

prof. dr hab. Grzegorz Jawor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie / Universitatea „Maria Curie-Skłodowska” din Lublin)

Udział Mołdawian i Siedmiogrodzian w szerzeniu kolonizacji wołoskiej na obszarach Królestwa Polskiego na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych

Participarea moldovenilor şi a ardelenilor la extinderea colonizării valahe pe teritoriile Regatului Polonez, la finele Evului Mediu şi în zorii modernităţii

 

11,15-11,30

col. (r.) Eugen Ichim (Bucureşti)

Relaţiile politico-militare româno-polone între anii 1241-1691

Rumuńsko-polskie relacje polityczne i wojskowe w latach 1241-1691

 

11,30-11,45

dr. Lilia Zabolotnaia (Institutul de Istorie al AŞM Chişinău /Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie)

Jadwiga – prima regina a Poloniei

Jadwiga – pierwsza królowa Polski

 

11,45-12,00

mgr Lech A. Walkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń)

Rodzaje dział zabranych przez Jana Olbrachta na wyprawę mołdawską 1497 r.

Tipurile de tunuri luate de Jan Olbracht în campania din Moldova din 1497

 

12,00-12,15

prof. dr. Constantin Rezachevici (Bucureşti)

Din vechile legături politico-diplomatice uitate polono-române –magnaţii Buczacki-Jazłowiecki şi Moldova în secolele XV-XVI

O dawnych zapomnianych polsko-rumuńskich związkach politycznych  i dyplomatycznych – ród Buczackich-Jazłowieckich i Mołdawia w wiekach  XV-XVI

 

12,15-12,30

Cristian Antim Bobicescu (Biblioteca Metropolitană Bucureşti /Biblioteka Metropolitalna w Bukareszcie)

Vorbe şi fapte: „binefaceri”, „favoruri” şi „servicii” în raporturile polono-moldoveneşti în timpul Movileştilor

Słowa i czyny: „dobrodziejstwa”, „łaski” i „służby” w stosunkach polsko-mołdawskich w okresie panowania Mohyłów

 

12,30-12,45

prof. dr hab. Ilona Czamańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań)

Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami

Miron Barnovschi şi familia lui în relaţii cu polonezii

12,45-13,00 – dyskusje / discuţii

13,00-13,15 – przerwa kawowa / pauză de cafea

 

Moderator: dr. Veniamin Ciobanu

 

13,15-13,30

dr. Marius Diaconescu (Universitatea din Bucureşti /Uniwersytet w Bukareszcie)

Soldaţi, negustori şi iezuiţi polonezi în Moldova la mijlocul secolului al XVIII-lea

Żołnierze, kupcy i jezuici polscy w Mołdawii w poł. XVIII w.

 

13,30-13,45

dr. Veniamin Ciobanu (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi /Instytut Historii im. A. D. Xenopol w Jassach)

Polonia şi Principatele Române, în contextul crizelor politice europene  de la începutul secolului XVIII

Polska i Księstwa Rumuńskie w kontekście europejskiego kryzysu politycznego na początku XVIII w.

 

13,45-14,00

dr. Alina Felea (Institutul de Istorie al AȘM, Chişinău /   Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie)

Căsătoriile ortodocşilor cu romano-catolici în Ţara Moldovei   în sec.al XVIII-lea şi în Basarabia în I jum. a sec. al XIX-lea

Związki małżeńskie prawosławnych i katolików obrządku rzymskiego w Księstwie Mołdawskim w XVIII w. i w Basarabii w I poł. XIX w.

 

14,00-14,15

Adina Lucaci (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava /  Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie)

Insurecţia polonă din 1863 şi relaţiile anglo-române

Powstanie styczniowe i relacje angielsko-rumuńskie

 

14,15-14,30

dr. Ion Constantin (București)

Câteva repere ale istoriei comunității polonezilor din România,în perioada regimului comunist (schiță pentru o sinteză în cadrul

„Enciclopediei comunismului”)

Odniesienia do historii mniejszości polskiej w Rumunii w okresie komunistycznym (szkic na potrzeby syntezy w „Encyklopedii komunizmu”)

 

14,30-14,45 – dyskusje / discuţii

 

Moderator: prof. Krzysztof Filipow

 

16,30-16,45

dr Agata Samsel (Uniwersytet w Białymstoku /   Universitatea din Białystok)

Rumunia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1939

România în politica externă poloneză în anii 1918-1939

 

16,45-17,00

dr Jarosław Durka (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie / Centrul Regional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice „WOM” din Częstochowa)

Opieka duszpasterska nad Polakami wyznania katolickiego w Rumunii  w latach 20. XX w. w korespondencji polskich służb dyplomatycznych

Asistenţa pastorală a polonezilor de religie catolică în România anilor ’20 ai sec. XX în corespondenţa serviciilor diplomatice poloneze

 

17,00-17,15

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej/ Arhiva Salezienilor Inspectoriei din Piła)

Problemy duszpasterstwa dla Polaków na Bukowinie i w Besarabii w latach 30. XX w. w świetle korespondencji Kancelarii Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda

Probleme pastorale pentru polonezii din Bucovina şi Basarabia în anii ’30 ai sec. XX în lumina corespondenţei Cancelariei Primatului Poloniei cardinalul

August Hlond

 

17,15-17,30

dr. Monica Dejan (Muzeul Bucovinei Suceava /  Muzeum Bukowiny w Suczawie)

Un deţinător român al decoraţiei Polonia Restituta – Ion Nistor

Odznaczony orderem Polonia Restituta – Ion Nistor

 

17,30-17,45

prof. dr hab. Krzysztof Filipow (Uniwersytet w Białymstoku /Universitatea din Białystok)

Rumuni kawalerami orderu Polonia Restituta (1921-1939)

Cavaleri români ai ordinului Polonia Restituta (1921-1939)

 

17,45-18,00 – dyskusje / discuţii

18,00-18,15 – przerwa kawowa / pauză de cafea

  

Moderator: prof. Aleksander Smoliński

 

18,15-18,30

mgr Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń)

Rumunia i Jugosławia jako najważniejsze ogniwa w koncepcjach

polskich korytarzy tranzytowych okresu międzywojennego

România şi Iugoslavia ca cele mai importante verigi în concepţiile

poloneze ale coridoarelor de tranzit în perioada interbelică

 

18,30-18,45

dr. Nicolae Mareş (Bucureşti)

90 de ani de la istorica vizită a cuplului regal al României Mari în Polonia

90. rocznica historycznej wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce

 

18,45-19,00

prof. dr hab. Aleksander Smoliński  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu / Universitatea „Mikołaj Kopernik” din Toruń)

Pamiątki związane z wizytą króla Rumunii Karola II w Polsce w 1937 r.

Amintiri legate de vizita regelui României Carol al II-lea în Polonia în anul 1937

 

19,00-19,15

dr Piotr Gołdyn (Konin)

Miron Cristea – patriarcha i premier Rumunii z wizytą w Polsce   w 1938 r. Relacje, komentarze i opinie prasowe

Miron Cristea – patriarh şi premier al României în vizită în Polonia  în anul 1938. Raporturi, comentarii şi opinii în presă

 

19,15-19,30

dr. Daniel Hrenciuc (Rădăuţi)

Un capitol din istoria relațiilor româno-polone – vizita patriarhului  Miron Cristea în Polonia (20-23 mai 1938)

Rozdział w historii relacji rumuńsko-polskich – wizyta patriarchy Mirona Costina w Polsce (20-23 maja 1938 r.)

 

19,30-19,45

dr. Radu Florian Bruja (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava / Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie)

„Proti Pol’sku” – campania militară slovacă împotriva Poloniei din septembrie 1939

„Proti Pol’sku” – słowacka kampania przeciw Polsce we wrześniu 1939 r.

 

19,45-20,00

dr Krzysztof Spruch (Uniwersytet Jana Długosza w Bydgoszczy / Universitatea „Jan Długosz” din Bydgoszcz)

Tzw. „Ewakuacja B” żołnierzy z Rumunii na Bliski Wschód

Aşa numita „Evacuare B” a soldaţilor din România în Orientul Apropiat

20,00-20,15 – dyskusje / discuţii

 

6.09.2013 

W kręgu historii

În lumea istoriei

Moderator: prof. Jacek Wojnicki

 

9,00-9,15

prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski / Universitatea din Varşovia)

Polska – Rumunia – dwa modele rządów komunistycznych  przed rokiem 1989

Polonia – România – două modele de regim comunist înainte de anul 1989

 

9,15-9,30

dr hab. Agnieszka Kastory (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Universitatea Jagiellonă din Cracovia)

Specyfika rumuńskiej rewolucji 1989 r. na tle dekomunizującej się Europy

Specificul revoluţiei române din anul 1989 pe fundalul Europei   în decomunizare

 

9,30-9,45

Miron Miotk (Politechnika Gdańska / Politehnica din Gdańsk)

Techniki kontroli społeczeństwa na przykładzie Rumunii za rządów Nicolae Ceaușescu (1965-1989)

Tehnica controlului societăţii în cazul României în timpul regimului  Nicolae Ceauşescu (1965-1989)

 

9,45-10,00

dr. Florin Pintescu (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava /Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie)

„Paşapoartele statistice” – surse ale istoriei polonezilor din sudul Bucovinei în timpul regimului comunist

„Paszporty statystyczne” – źródło wiedzy historycznej o Polakach  z południowej Bukowiny w okresie komunistycznym

 

10,00-10,15

dr Maria Radziszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / Universitatea Warmia-Mazuria din Olsztyn)

Kolonie letnie dla dzieci polonii rumuńskiej na Warmii i Mazurach  (1949-1950)

Tabere de vară pentru copiii diasporei poloneze din România în Warmia şi Mazury (1949-1950)

10,15-10-30 – dyskusje / discuţii

10,30-11,00 – przerwa kawowa / pauză de cafea

 

W kręgu 20. lat historii najnowszej

În lumea celor 20 de ani ai istoriei contemporane

 

Moderator: dr Adam Burakowski

 

11,00-11,15

dr Hanna Szczechowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  we Włocławku / Înalta Școală de Stat de Meserii din Włocławek)

Współpraca polsko-rumuńska z perspektywy 20 lat. Wybrane zagadnienia

Colaborarea polono-română din perspectiva a douăzeci de ani.   Probleme selectate

 

11,15-11,30

mgr Krzysztof Górski (Uniwersytet Gdański / Universitatea din Gdańsk)

Rumuński Kościół Prawosławny wobec integracji europejskiej

Biserica Ortodoxă Română faţă de integrarea europeană

 

11,30-11,45

dr Robert Rajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach /  Universitatea Sileziană din Katowice)

Mniejszości narodowe w rumuńskim systemie medialnym. Przypadek telewizji

Minorităţile naţionale în sistemul mediatic românesc. Cazul televiziunii

 

11,45-12,00

dr Aleksander Gubrynowicz (Uniwersytet Warszawski / Universitatea din Varşovia)

Stosunki polsko-rumuńskie w perspektywie prawa międzynarodowego

Legăturile polono-române din perspectiva dreptului internaţional

 

12,00-12,15

dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie /   Institutul de Studii Politice al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia)

Radu Vasile – próba podsumowania życiorysu politycznego

Radu Vasile – încercare de bilanţ a biografiei politice

12,15-12,30 – dyskusje / discuţii

 

W kręgu literatury i kultury

În lumea literaturii şi culturii

 

Moderator: prof. Constantin Geambaşu

 

9,00-9,15

mgr Eryka Drelicharz (Kraków)

Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVI w. z cerkwi Archanioła Michała we wsi Florynka. Problematyka przedstawień Matki Boskiej w mandorli w sztuce wschodniochrześcijańskiej

Icoana Maicii Domnului Călăuzitoare din prima jumătate a sec. XVI din biserica Arhanghelului Mihail din satul Florynka. Problematica reprezentărilor Maicii Domnului cu aureolă în arta creştină răsăriteană

 

9,15-9,30

mgr Alicja Bednarczuk  (Muzeum Narodowe w Krakowie /   Muzeul Naţional din Cracovia)

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Akademia Polonijna w Częstochowie Academia Diasporei Poloneze din Częstochowa)

Z językowej przeszłości Bukowiny

Din trecutul lingvistic al Bucovinei

 

9,30-9,45

prof. dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski / Universitatea din Wrocław)

Edycje poezji Mihaia Eminescu w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Próba analizy zasobu

Ediţii ale poeziilor lui Mihai Eminescu în colecţiile Bibliotecii Naţionale din Varşovia şi ale Bibliotecii Jagiellone din Cracovia. Încercare de analiză a fondului

 

9,45-10,00

prof. dr hab. Ewa Andrysiak (Uniwersytet Łódzki / Universitatea din Łódź)

Biblioteki polskie w Rumunii w świetle pracy Edwarda Chwalewika

„Zbiory polskie”

Biblioteci poloneze în România în lumina lucrării lui Edward Chwalewik

„Zbiory polskie”

 

10,00-10,15

dr. Olimpia Mitric (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava /Uniwersytet im. Stefana Wielkiego w Suczawie)

O scrisoare necunoscută a Kazimierei Iłłakowiczówna la Galaţi

Nieznany list Kazimiery Iłłakowiczównej w Gałaczu

 

10,15-10,30

prof. dr. Constantin Geambaşu (Universitatea din Bucureşti /Uniwersytet w Bukareszcie)

Czesław Miłosz în România

Czesław Miłosz w Rumunii

 

10,30-10,45

dr Elżbieta Steczek-Czerniawska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu / Şcoala Înaltă de Stat de Meserii din Kalisz)

Utwory Tadeusza Różewicza w Rumunii. Rekonesans edytorsko-literaturoznawczy

Creaţiile lui Tadeusz Różewicz în România. Recunoaşterea editorial-literară

 

10,45-11,00

dr. Gabriela Gavril-Antonesei (Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Al. I. Cuza w Jassach)

Jurnalul nomadului Sławomir Mrożek (…înainte de următoarea plecare)

Sławomir Mrożek – dziennik „nomady” (…przed kolejną podróżą)

11,00-11,15 – dyskusje / discuţii

11,15-11,45 – przerwa kawowa / pauză de cafea

 

W kręgu problematyki mniejszości narodowych

În lumea problematicii minorităţilor naţionale

 

Moderator: dr Helena Krasowska

 

11,45-12,00

dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach /Universitatea Sileziană din Katowice)

Do Rumunii „za chlebem”. Z dziejów polskiej emigracji zarobkowej   na ziemie rumuńskie w II poł. XIX i I poł. XX w.

Din istoria emigraţiei poloneze „după pâine” pe pământ românesc  în a II-a jumătate a sec. XIX şi I jumătate a sec. XX

 

12,00-12,15

dr Jan Bujak (Kraków)

Polskie organizacje studenckie w Czerniowcach przed pierwszą wojną światową

Organizaţiile studenţeşti poloneze în Cernăuţi înainte de primul război mondial

 

12,15-12,30

dr Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku /  Universitatea din Białystok)

Tatarskie relacje i związki kulturowe w okresie międzywojennym

Relaţii şi legături culturale tătăreşti în perioada interbelică

 

12,30-12,45

dr Adam Gałkowski (Uniwersytet Warszawski / Universitatea din Varşovia)

Kazimierz Feleszko – polski patriota karpackiej Bukowiny

Kazimierz Feleszko – un patriot polonez al Bucovinei carpatice

 

12,45-13,00

mgr Adam Rossmanith (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Universitatea Jagiellonă din Cracovia )

Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej w Północnej Bukowinie (obwód czerniowiecki) w świetle badań terenowych

Structura socio-demografică a minorității polone în Bucovina de Nord (regiunea Cernăuţi) în lumina cercetărilor de teren

 

13,00-13,15

dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie / Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Ştiinţe din Varşovia)

dr Magdalena Pokrzyńska (Uniwersytet Zielonogórski /  Universitatea din Zielona Góra)

Ćwierć wieku „Bukowińskich Spotkań” –idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja

Un sfert de veac al „Întâlnirilor Bucovinene” –ideea integrării popoarelor Europei Centrale şi realizarea ei

 

13,15-13,30 – dyskusje / discuţii

16,00-16,30     panel promocyjny regionu Podkarpacia                                                                 promovarea regiunii Podkarpacie 

Sukces reformy administracyjnej na przykładzie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Podkarpackim

Succesul reformei administrative pe baza exemplului aplicării programului Operaţional Regional în Voievodatul Podkarpacie

Prezentacja dotycząca projektu „Prace remontowo-konserwatorskie Bazyliki rzymskokatolickiej w Kaczyce” realizowanego w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Prezentare privind proiectul „Lucrări de renovare – conservare a Bazilicii romano-catolice din Cacica” realizat în cadrul concursului „Colaborarea cu Diaspora Poloneză şi polonezii din străinătate în 2013” organizat de Ministerul Afacerilor Externe al R.P.

16,30-17,00     podsumowanie sympozjum

concluziile simpozionului

17,00-19,00    promocja wydawnictw

lansare de cărți

 

Iar pământul vostru a devenit casa noastră, Centrul Karta, Varşovia,  2012

Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski

1989. Toamna naţiunilor, Editura Polirom, Bucureşti, 2013

Grzegorz Jawor

Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2013

Jan Bujak

monografia Gazeta Polska 1883-1914

Nicolae Mareş

Clarobscur în amurg, Editura ePublishers, Bucureşti, 2013

Raporturi româno-polone de-a lungul secolelor, Editura Fundaţia România

de Mâine, Bucureşti, 2013

Lucian Blaga – diplomat la Varşovia, Editura Tipo Iaşi, Iaşi, 2013, editia a II-a

 

Odznaczenie medalami Pro Memoria i Pro Patria przez ministra

Jana Ciechanowskiego – kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

 

Decorarea cu medalii Pro Memoria şi Pro Patria de către ministrul

Jan Ciechanowski – şeful Biroului pentru Combatanţi şi Persoane Represionate


Intră acum și în grupul de