Preşedintele asociaţiei de proprietari va putea intra în apartamentele din bloc pentru a inspecta instalaţii, potrivit unui proiect de lege

Preşedintele asociaţiei de proprietari va putea intra în apartamentele locatarilor din bloc pentru a inspecta instalaţii sau să repare elemente din proprietatea comună, potrivit unui proiect de lege iniţiat de Ministerul Dezvoltării care prevede şi sancţiuni de până la 10.000 de lei pentru cei care nu-şi repară instalaţiile de utilităţi.

Aceste prevederi sunt incluse în proiectul legii privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Astfel cu un preaviz scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să accepte accesul preşedintelui sau a unui membru al comitetului executiv, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală.

În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa acesta va răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, în condiţiile legii.

 

Proprietarii din condominiu care suferă un prejudiciu ca urmare a executării lucrărilor menţionate vor fi despăgubiţi de către toţi proprietarii din condominiu proporţional cu cota-parte din proprietatea comună, sau după caz, de către proprietarul în interesul căruia s-a efectuat reparaţia.

În cazul în care prejudiciul este cauzat de către executantul lucrărilor de intervenţie,  persoană fizică/juridică, despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în condiţiile legii.

Lucrările de intervenţie la elementele componente ale proprietăţii comune se vor executa într-un termen stabilit de comun acord şi consemnat printr-un acord semnat de către proprietar şi asociaţia de proprietari.

Totodată, proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor.

În cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate adică al blocurilor de apartamente, modificarea aspectului faţadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de  numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane, în baza unei documentaţii tehnice elaborate în condiţiile legii, de către arhitecţi cu drept de semnătură şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, regimul monumentelor istorice şi al zonelor protejate, reabilitare termică pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

 

Înainte de modificarea aspectului faţadei condominiului, preşedintele asociaţiei de proprietari trebuie să solicite, în scris, autorităţii administraţiei publice locale toate informaţiile şi restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism sau prin regulamentele de intervenţie aferente zonelor de intervenţie prioritară stabilite în cadrul programele multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

În cazul condominiilor cu mai multe tronsoane sau scări legate structural, lucrările de consolidare sau modernizare, reabilitare termică şi structural-arhitecturală se vor realiza în mod unitar pentru întregul ansamblul, cu respectarea întocmai a caracterului arhitectural al condominiului şi al caracterului ambiental al ansamblului/zonei de amplasament.

Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii încadrate în clasele de risc seismic şi/sau afectate de seisme, sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor.

Proiectul de lege prevede amenzi cuprinse între 200 şi 10.000 de lei pentru nerespectarea condiţiilor de convieţuire în comun şi chiar pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidenţiale de a furniza/presta serviciile de utilităţi publice prin intermediul reţelelor aflate în proprietatea acestora către locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din respectivele ansambluri rezidenţiale.

Blocuri Metro

Sunt considerate contravenţii şi se sancţioneză cu amendă:

 1. a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
 2. b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia financiară locală;
 3. c) neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31 alin. (1) din prezenta lege;
 5. e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, a prevederilor prezentei legi, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
 6. f) punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a condominiului sau a altor proprietăţi individuale, precum şi a bunei funcţionări a instalaţiilor aferente acestora;
 7. g) schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale;
 8. h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari;
 9. i) modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;
 10. j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparaţii sau a fondului de rulment;
 11. k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului condominiului;
 12. l) utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment sau a fondului de reparaţii, altfel decât este prevăzut la art. 69 şi respectiv la art. 70 din prezenta lege;
 13. m) utilizarea şi gestionarea veniturilor asociaţiei de proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 19 alin. (3), art. 68 şi respectiv la art. 72;
 14. n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către furnizorii serviciilor de de utilităţi publice;
 15. o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidenţiale, conform prevederilor art. 14;
 16. p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidenţiale de a furniza/presta serviciile de utilităţi publice prin intermediul reţelelor aflate în proprietatea acestora către locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din respectivele ansambluri rezidenţiale;
 17. q) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către primari sau de către funcţionarii publici şi personalul angajat al autorităţilor publice locale;
 18. r) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62;
 19. s) nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1) lit s) din prezenta lege;
 20. t) oricare alte situaţii de încălcare a prezentei legi sau care pot afecta buna administrare şi funcţionare a condominiului.