Proiect de lege pentru ca fermierii să plătească o cotizație anuală de 0,5 euro/ha pentru finanțarea asociațiilor din sectorul agroalimentar

Federația PRO AGRO a inițiat elaborarea unui proiect de act normativ intitulat “Legea pentru instituirea unei cotizații profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finanțarea asociațiilor profesionale membre ale unor organizații profesionale/interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar”, în vederea asigurării finanțării predictibile a mediului asociativ.

Demersul vine în contextul nevoii unei reprezentări consistente a interselor fermierilor din România, atât la nivel național, cât și european, se arată într-un comunicat al inițiatorului.

„Numai în acest mod mișcarea asociativă din agricultură poate să conducă la asigurarea creșterii competitivității fermelor și industriei alimentare din România. Mecanisme de finanțare asemănătoare sunt adoptate și în alte țări membre ale Uniunii Europene, cel mai relevant caz fiind Franța. În consecință, considerăm că Parlamentul României ar trebui să își asume acest proiect de act normativ, astfel încât fermierul român să fie cu adevărat reprezentat la masa negocierilor, fie în România, fie la Bruxelles”, se arată în comunicat.

Demersul Federației PRO AGRO este susținut și de către Asociația Producătorilor de Porumb din România, motiv pentru care inițiatorii apelează la sprijinul presei pentru a-l face cunoscut și, eventual, pentru a primi observații și propuneri de îmbunătățire a textului inițial, pentru a determina puterea politică din Parlamentul României să îl transforme în lege.

 

Vă prezentăm proiectul legii inițiat de PRO AGRO

Art.1

Suprafața agricolă înseamnă orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente;

Animale declarate înseamnă animalele care fac obiectul unei cereri de ajutor pentru animale în cadrul schemei de ajutoare pentru animale sau care fac obiectul unei cereri de plată pentru o măsură de sprijin legată de animale;

Exploataţie înseamnă ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi agricole şi gestionate de un fermier situate pe teritoriul României;

Fermier înseamnă o persoană fizică sau juridică sau o formă asociativă de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a cărei exploataţie se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă;

Hectar eligibil înseamnă suprafaţa agricolă utilizată pentru o activitate agricolă din cadrul unei exploataţii.

Se instituie începând cu anul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2018 o cotizație profesională agricolă aplicată fermierilor pentru finanțarea Asociațiilor profesionale membre ale unei Organizațiilor Profesionale/Interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar.

Fermierii care au obligația plății cotizaţiei profesionale agricole prevăzută la alin.(1) sunt fermieri activi definiți în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură care depun anual cerere unică de plată pentru suprafaţă agricolă și/sau animale declarate.

Art.2

Sunt exceptați la plata cotizației profesionale agricole prevăzută la art.1 alin.1 fermierii care depun anual o cerere unică de plată pentru suprafaţă agricolă mai mica sau egală cu 5 ha și/sau un număr animale declarate mai mic sau egala cu 10 ha echivalent în UVM;

Ratele de conversia a animalelor în unităţi vită mare (“UVM”) sunt cele menţionate la art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA.

Conversia animalelor declarate în echivalent UVM este prevăzută în anexa nr.1 la prezenta lege.

Art.3

Plata cotizației profesionale agricole prevăzută la art.1 se face anual prin reținerea unei sume de 0.5 euro/ha sau echivalent UVM, fermierilor prevăzuți la art.1, echivalent în lei la data stabilirii ratei de schimb la cursul de schimb stabilit în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 1 august care precedă exerciţiul financiar pentru care sunt stabilite alocaţiile financiare, publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului Delegat (UE) nr.907/2014 de copmletare a Regulamentului (UE) nr.1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificare.

Pentru a fi eligibile la finanțare Asociațiile profesionale membre ale unei Organizații Profesionale/Interprofesionale reprezentative beneficiare a sumelor colectate cu titlu de cotizație profesională trebuie să îndepliniească cumulativ următoarele:

În cazul Organizațiilor profesionale dovada reprezentativității certificată prin copie a hotărârii judecătorești definitivă și irevocabilă de reprezentativitate pentru sectorul agricol și/sau agroalimentar pronunțată în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social republicată după caz;

În cazul Organizațiilor Interprofesionale reprezentativitatea certificată prin ordinul de recunoaștere emis în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii după caz;

Copie legalizată la notariat a statutului;

Copie legalizată la notariat a actului constitutiv;

Lista la zi a membrilor, cu informaţii privind adrese şi date de contact, respectiv organelle de conducere;

certificatul de atestare fiscală comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

certificatul de cazier fiscal comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

extras special la zi din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, sau Registrul special secţiunea federaţii, eliberat de instanța competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul organizaţiile profesionale/interprofesionale din sectorul agricol şi agroalimentar din care să rezulte statutul de membru al Organizațiilor

Profesionale/Interprofesionale reprezentative;

Dovada existenţei unui cont bancar activ.

Documentele prevăzute la alin.5 se depun anual de către Organizațiile profesionale/interprofesionale anual în perioada 15 ianuarie-15 februarie.

Condiţiile prevăzute la alin. (5) lit a-h sunt cumulative, iar neîndeplinirea acestora atrage după sine respingerea

cererii

Art.4

Cererile de plată pentru verificarea eligibilității asociațiilor profesionale membre ale unei organizații profesionale/interprofesionale şi documentele prevăzute la art.3 alin.5 se verifică de către direcţiile tehnice de specialitate din sectorul agricol şi/sau agroalimentar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Hotărârea de aprobare/respingere a cererii se face în termen de maximum 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentației.

Asociația profesională a cărei cerere a fost respinsă poate depune contestaţie în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea respingerii.

Comisia de soluționare a contestațiilor Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei, motivând în scris hotărârea sa.

Art.5

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va afișa până la data de 1 martie a fiecărui an pe site-ul propriu lista Asociațiilor profesionale eligibile pentru obținerea cotizației profesionale agricole.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va opera în modelul de cerea unică în fiecare an lista asociațiilo profesionale eligibile să obţină cotizaţia profesională agricolă.

Art.6

Sumele primate cu titului de cotizaţie profesională agricolă pot fi utilizate doar în următoarele scopuri:

 1. a) contribuţia la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din punct de vedere cantitativ şi

calitativ;

 1. b) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectă a organizării comune a pieţelor agricole;

 2. c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare;

 3. d) contribuţia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare;

 4. e) întărirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilităţii produselor, acţionând în interesul utilizatorilor şi al consumatorilor;

 1. f) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor producători;

 1. g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de piaţă, urmărind promovarea

acestora pe piaţa internă şi externă;

 1. h) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;

 2. i) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare, distribuţie şi la evoluţia pieţei;

 3. j) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunătăţirii calităţii produselor pe parcursul etapelor de producţie şivprocesare;

 1. k) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care să asigure protecţia mediului înconjurător;

 2. l) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor

geografice;

 1. m) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apărarea intereselor

acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale

amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;

 1. n) legătura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi

implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi competitive;

 1. o) participarea la organizaţiile de profil europene în cadrul grupelor de dialog civil.

(2)Începând cu următorul an de depunere a documentaţiilor prevăzute la art.3 pe lângă documentele prevăzute la art.3 alin

5 asociațiile profesionale au obligaţia până la data de 15 octombrie a fiecărui an să depună un raport privind utilizarea

sumelor cu titul de cotizaţie profesională agricolă din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin trei dintre obiectivele prevăzute

la alin.1 lit.a-o.

Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 2 conduce la exluderea din lista asociațiilor profesionale eligibile pentru obţinerea cotizaţiei

profesionale agricole pentru următoare campanie de depunere a cereii unice de plată.

Asociațiile profesionale vor depune raportul la registratura MADR.

Constatarea îndeplinirii/neândeplinirii obligației prevăzută la art.6 se face de către comisiile de specialitate ale MADR care vor avea acces la toate doatele financiar-contabiel și la orice documente relevante care au legătură cu accesul la finanțare al asociațiilor profesionale prin cotizația profesională agricolă;

Sumele de bani primate cu titlu de cotizație profesională agricolă utilizate în alte scopuri decât cele cele prevăzute prin prezenta lege vor fi recuperate și vor constitui aport la bugetul de stat;

Persoanele împuternicite de către asociațiile profesionale să depună documentația prevăzută la art.3 și să depună raportul anual în conformitate cu alin.2 al prezentului articol vor răspunde de legalitatea și corectitudinea datelor înscrise sub sancțiunea legislației civile și penale după caz.

loading...