Noi precizari pentru asiguratii suceveni

Preşedintele director general al CAS Suceava, ec. Victor Cristi Bleorţu a informat luni, că prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 29 din 20 ianuarie 2011 s-au modificat prevederile Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

„Ordinul aduce ca noutate faptul că furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Suceava pot vizualiza calitatea de asigurat a pacientului prin accesarea aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online, unde vor introduce CNP-ul pacientului. Prin această modificare legislativă se va reduce numărul asiguraţilor care, zilnic, solicită adeverinţe de asigurat, aproximativ 150 persoane/zi, având în vedere că majoritatea solicitărilor sunt de la pensionari şi coasiguraţii acestora – soţul/soţia care nu realizează venituri, persoane care figurează în baza de date ca fiind asigurate”, precizează şeful CAS Suceava.

Acesta precizează că Adeverinţa de asigurat este necesară doar în cazul în care mesajul generat de aplicaţie este „persoana neasigurată”, condiţie în care pacientul va face dovada calităţii de asigurat fie cu documentele prevăzute în legislaţie, fie cu adeverinţa de asigurat.

Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat, solicitantul se adresează casei de asigurări de sănătate la care persoana este luată în evidenţă (CAS Suceava, altă CAS Judeţeană, CAS A.O.P.S.N.A.J – Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sau CASMTCT – Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului), prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat împreună cu o copie a rezultatului interogării eliberată de furnizorul de servicii medicale.

Documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat sunt:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate (coasiguraţii): act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;

e) pentru beneficiarii de legi speciale (veterani de război, văduve de război, persoane persecutate politic, deportate, persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, revoluţionari): act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului – pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.
o) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult.

„Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţă, pe baza documentelor menţionate anterior, comunicate de aceste persoane în copie”, subliniază şeful CAS Suceava. Acesta mai menţionează că persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora, vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei eliberată de angajatori.

loading...