USV: Sentinta ICCJ in procesul USV cu MEN are aplicabilitate doar pentru clasificarea universitatilor in anul universitar 2011-2012

Universitatea Ştefan cel Mare, a anunţat, marţi, că decizia publicată vineri de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României în procesul dintre Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi Ministerul Educaţiei Naţionale prin care se admite recursul declarat de Ministerul Educației Naționale împotriva sentinței Curții de Apel Suceava, nu are efecte pentru că se referă doar la clasificarea anului universitar 2011-2012. În acest fel, Ordinul nr. 5262/05.09.2011, care stabilea clasificarea universităților pentru anul universitar 2011-2012, a fost declarat legal.

 Foto_Universitate

„Dorim să menționăm că, în conformitate cu art. 6 alin. 2 din Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, rezultatele clasificării universităţilor se constată prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, înainte de începutul fiecărui an universitar. Clasificarea impusă de ministrul Daniel Funeriu a fost valabila pe durata anului universitar 2011-2012. Nu a fost emis nici un alt ordin al MEN care să stabilească clasificarea universităților pentru anii universitari 2012-2013 și 2013-2014, așa cum prevede legislația în vigoare. Drept urmare, decizia ÎCCJ nu reprezintă revenirea la clasificarea din 2011 a universităților”, a arătat USV într-un comunicat.

 

Totodată, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a constatat cu surprindere că, în lipsa unor noi acte doveditoare care să fi fost depuse la ÎCCJ de către reprezentanții MEN prin care să certifice efectuarea unui proces de evaluare în vederea clasificării universităților în concordanță cu prevederile legislației românești în vigoare, ÎCCJ a admis recursul ministerului.

„După primirea motivării sentinței, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își rezervă dreptul de a folosi orice cale extraordinară de atac în cazul în care va constata că decizia ICCJ se bazează pe documente nedepuse la dosar”, se arată în comunicat.

Universitatea Suceava corp E

În privința procesului, USV reaminteşte că la data de 28 septembrie 2011 prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, rectorul USV, cu aprobarea Senatului USV, a intentat proces împotriva ministerului cu scopul suspendării executării actului administrativ semnat de Daniel Funeriu. La data de 02 februarie 2012 conducerea universității a renunţat la judecată, decizia fiind dictată de faptul că ministrul refuza să valideze Carta Universității și apăruse riscul intrării în nelegalitate a instituției sucevene, cu toate consecințele negative posibile pentru studenți, cadrele didactice și personalul administrativ. „Renunțarea la procesul intentat a condus la avizarea Cartei de către minister și evitarea colapsului instituțional spre care ne împingeau diriguitorii structurii centrale”, menţionează USV.

Ulterior, având în vedere faptul că Ordinul nr. 5262/05.09.2011 a continuat să producă efecte pentru întreg învățământul superior românesc și, implicit, pentru universitatea suceveană, în data de 01 noiembrie 2012, în urma avizului Consiliului de Administrație și a aprobării Senatului, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, a intentat un nou proces, vizând anularea actului administrativ semnat de ministrul Daniel Funeriu.

„În ambele procese intentate, USV a contestat mai multe aspecte legate de emiterea ordinului semnat de ministrul Daniel Funeriu. Conform art. 193 alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, prima evaluare trebuia realizată „numai de către un organism internaţional cu competenţă în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior sau de către o agenţie de asigurare a calităţii înregistrată în EQAR, din străinătate”. Or, la momentul în care se împărțeau universitățile românești pe categorii, EUA nu se număra printre instituțiile care aveau competențe de a realiza asemenea clasificări și ierarhizări. Drept urmare, USV a evidențiat că Ordinul nr. 5262/05.09.2011 este nelegal, deoarece în art. 1 se stipulează că „Se constată rezultatele clasificării universităţilor, stabilite de Asociaţia Universităţilor Europene”, organism care nu întruneşte cerinţele legale susmenţionate”, se arată în comunicat.

Mai mult, nici în preambulul şi nici în conţinutul Ordinului 5262/05.09.2011 nu este invocat ca temei juridic niciun document oficial emis de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), iar atât demersurile USV adresate conducerii EUA, cât și solicitările adresate ministerului de a prezenta rezultatele evaluării efectuate cf. art. 193(6) nu au fost satisfăcute nici la nivelul primei instanțe, nici la nivelul ÎCCJ.

„Oricum, chiar dacă ar exista un asemenea document, dar nefiind invocat în ordin, se poate constata un viciu de formă în ceea ce privește emiterea Ordinului nr. 5262/05.09.2011. Metodologia folosită la evaluare, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5212/2011, în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studiu nu a fost publicată în Monitorul Oficial, deşi este un act administrativ cu caracter normativ al unei autorităţi publice centrale. De asemenea, ea nu a fost publicată pe site-ul ministerului anterior clasificării şi ierarhizării pentru a fi realizată transparenţa şi pentru a se cunoaşte modalitatea de cuantificare a activităţii fiecărei universităţi, criteriile pe baza cărora se realizează clasificarea şi ierarhizarea. Această Metodologie a fost postată pe site-ul ministerului tardiv, pe data de 06.09.2011, adică în aceeaşi zi cu emiterea Ordinului nr. 5262.

Metodologia întocmirii unui ordin de clasificare impune cu necesitate existenţa unor punctaje (scoruri) ataşate fiecărui participant la procesul de clasificare. Deşi universităţilor li s-a solicitat să-şi facă o autoevaluare a activităţi didactice şi de cercetare şi să se autoclasifice, printr-o raportare la misiunea universităţii, conform Legii nr.1/2011, ministerul nu a comunicat setul de criterii, standarde şi indicatori pe baza cărora se realizează evaluarea, ponderea acestora pe fiecare tip de activitate şi nici modalitatea concretă de calcul. Totodată, ministerul nu a comunicat punctajul obţinut de fiecare universitate în parte, nici măcar după publicarea clasificării universităţilor, ceea ce ne-a lezat dreptul de a beneficia de transparenţa demersurilor autorităţilor publice și a încălcat Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii publicată în Monitorul Oficial nr. 569 din data de 10.08.2011”, explică USV situaţia de fapt.

 

USV reaminteşte că, la finele anului 2013, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a reacordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaştere acordată unei universități în sistemul național de învățământ. Universitatea suceveană a obţinut consecutiv acest statut valoric, valabil timp de 5 ani, după ce, în anul 2008, a primit acelaşi calificativ.