ValicA Gorea dezbate in Franta viitorul energiei nucleare

La lucrArile ConferinTei, participA 64 de state, dintre care 30 reprezentate la nivel ministerial.

Organizatorul ConferinTei este AgenTia InternaTionalA pentru Energie AtomicA de la Viena (AIEA), asistatA de Tara gazdA Si de AgenTia NuclearA a OrganizaTiei pentru Cooperare Si Dezvoltare EconomicA (OECD).

PreSedinTia este asiguratA de Tara gazdA, iar key speakeri sunt Directorul General al AIEA, reprezentantul OECD, iar introducerea temelor la mesele rotunde va fi fAcutA de experTi cu o InaltA calificare In domeniu.

Punctul central al dezbaterilor Il constituie reevaluare rolului energiei nucleare In dezvoltarea durabilA.

Obiectivul strategic este revederea rolului centralelor nucleare In perspectiva creSterii necesarului de energie la nivel mondial, facilitarea discuTiilor privind interacTiunea Intre societate Si energetica nuclearA, precum Si definirea potenTialului ei benefic.

LucrArile ConferinTei au fost deschise de domnul Mohamed ElBaradei, Directorul General al AIEA.

DelegaTia RomAniei este condusA de domnul Ioan CodruT SereS a€“ Ministrul Economiei Si ComerTului. Din delegaTie fac parte domnul ValicA Gorea, PreSedintele AgenTiei Nucleare, domnul Dan Alesandru, Secretar de Stat In Ministerul Economiei Si ComerTului, domnul Dan Popescu, Secretar General al AgenTiei Nucleare Si Ioan Rotaru, Director In Societatea NaTionalA Nuclearelectrica.

ConferinTa gAzduieSte patru Mese Rotunde cu tematici privind NecesitATile Si resursele energetice ale lumii, Factori decisivi pentru strategia industriei nucleare Si alternative, ProvocAri ale mediului secolului XXI Si Gestionarea rezultatelor a€“ rolul guvernelor, neproliferarea Si protecTia fizicA, cooperarea internaTionalA.

Cu ocazia acestei ConferinTe, preSedintele AgenTiei Nucleare, domnul ValicA Gorea a avut cAteva IntAlniri deosebit de importante cu Louis E. Echevarri a€“ director general al AgenTiei NuclearA a OrganizaTiei pentru Cooperare Si Dezvoltare EconomicA (OECD);Jean Pierre Lerroux a€“ Administrator general adjunct al Comisariatului pentru Energie NuclearA al FranTei;Jean Marc Capdevila a€“ InsArcinat cu relaTii bilaterale cu TArile Europei de Vest, Centrale Si de Est.

Au fost discutate aspecte referitoare la modalitATi concrete ca RomAnia sA devinA membru observator al OECD prin prisma aderArii la Uniunea EuropeanA.

De asemenea PreSedintele AgenTiei Nucleare a avut o IntAlnire cu Alexandr RumianTev a€“ PreSedintele AgenTiei pentru Energie AtomicA a FederaTiei Ruse, cu care a tratat subiecte importante legate de dezvoltarea domeniului nuclear In RomAnia, In mod special problema returnArii combustibilului nuclear ars provenit de la Reactorul Nuclear de Cercetare de la MAgurele.