SchimbAri In organigrama PrimAriei municipiului Suceava

Am trecut fondul funciar la DirecTia de urbanism pentru cA In situaTia gestionArii terenurilor vrem sA facem un compartiment de cadastru pentru cA suntem In suferinTA. Vrem sA avem o gestionare cadastralA a terenurilor pentru cA e un adevArat haos. IncercAm sA punem la punct baza de date Si e normal ca fondul funciar sA treacA la DirecTia de urbanism, a motivat Lungu. Ionescu va primi In coordonare Serviciul autorizare, corp control, care pInA acum a fost In subordinea primarului, iar edilul Sef se va alege cu Serviciul spaTiu locativ Si Biroul investiTii, aflate sub bagheta lui Zarojanu. Ca justificare sInt disfuncTionalitATile care au apArut acolo. La spaTiul locativ problemele care au fost cu ANL-ul Si ne-a IntIrziat cu trei luni repartizarea acelor locuinTe Si de asemenea la DirecTia de investiTii unde sA nu uitAm anul trecut era iarna Si nu era stabilitA strategia de IncAlzire la blocurile ANL. Era prevAzutA racordarea la conducta de termoficare Intr-un punct de termoficare dezafectat. Alte probleme care au fost la subtraversare Si nu In ultimul rInd lucrul cel mai important devizele Si situaTiile de lucrAri care sunt pe investiTii. Sunt cazuri cInd le-am Intors. Ele s-au InjumAtATit Si vA spun cA au fost cazuri cInd din 9 miliarde de lei au ajuna la 5 miliarde de lei pe linei de lucrAri, a spus Lungu. Primarul a apreciat cA noua organigramA va fi una echilibratA Si eficientA. Proiectul de hotArIre privind modificarea organigramei PrimAriei Suceava va fi discutat In viitoarea SedinTA a Consiliului Local.