Prodan: Nu m-am opus publicarii declaratiilor de avere ale demnitarilor

DeclaraTia aparTine senatorului PNL de Suceava, Tiberiu Prodan, membru al Comisiei pentru administraTie publicA. Prodan a Tinut sA menTioneze cA In cadrul lucrArilor Comisiei de AdministraTie PublicA din Senat a propus, la dezbaterea OrdonanTei nr. 14/2005 pentru modificarea formularelor declaraTiilor de avere Si declaraTiilor de interese, adoptarea unui pachet de legi care vizeazA demnitarii, cum ar fi Codul etic al parlamentarului, declaraTia de avere, declaraTia de cadouri pInA la o lege privind rAspunderea parlamentarului pentru ce acte normative voteazA. Am cerut ca Intreaga problematicA legatA de aceste aspecte ale activitATii demnitarilor sA fie bine reglementatA, a spus Prodan care a precizat cA a propus o discuTie comunA pe aceastA temA a membrilor comisiilor de AdministraTie PublicA, JuridicA Si de MuncA Si ProtecTie socialA. In ceea ce priveSte declararea salariului soTiei Si a copilului aflat In IntreTinere, Prodan a explicat cA sInt vizate mai multe aspecte. Astfel, dacA soTia unui demnitar activeazA In sistemul public, declaraTia de avere a acesteia este publicatA potrivit reglementArilor instituTiei In care ea lucreazA, iar In ceea ce priveSte copiii aflaTi In IntreTinere a arAtat cA aceStia nu au venituri. Prodan a precizat InsA cA In cazul In care soTia sau copiii demnitarului desfASoarA activitATi In societATi private trebuie sA fie publicate atIt declaraTiile de avere ale acestora cIt Si care este procentul de acTiuni pe care Il deTin la respectivele firme.

In cazul In care soTia demnitarului are societATi comerciale private este normalA publicarea declaraTiilor de avere ale acestora Si chiar trebuie sA se Stie Si ce procent din acTiuni deTine la aceste firme, a spus Prodan.