Membri ai PSD Suceava si-au criticat colegii ce au avut functii administrative

Dobromir a criticat modul In care fost coordonatA campania electoralA a organizaTiei municipale Si comportamentul foStilor Sefi de instituTii numiTi de PSD care acum se dau loviTi. Campania electoralA a fost dirijatA cu fel de fel de invenTii de la diverse centre, centrul centru, centrul judeTean Si centrul municipal Si fiecare avea altA idee. Nu a fost coordonatA bine. De ce nu am spus-o atunci? Din motive lesne de InTeles. Cine IndrAznea sA supere leul?, a spus Dobromir. El a pomenit de aroganTa Sefilor PSD ca unul din motivele din cauza cAruia PSD a pierdut alegerile arAtInd cA unii la vremea cInd erau In funcTii uitau sA dea bunA ziua pInA Si colegilor lor. Au cIStigat ei pentru cA au speculat greSelile noastre. SA dea Dumnezeu sA facA ceea ce Si-au propus Si noi sA-i Intrecem pentru cA acum nu ne mai rAmIne decIt sA-i respectAm pentru cA sunt InvingAtori, a spus Dobromir. El le-a transmis colegilor sAi sA strIngA rIndurile Si sA fie mai aproape de electorat. In aceastA perioadA trebuie sA fim corecTi sA nu ne dAm rAniTi sA fugim din dorinTa de a obTine o funcTie pentru cA vA spun eu s-au deSteptat Si ei. Nu te mai primeSte de la PSD la PNL peste noapte ca sA rAmIi director. Or fi proSti dacA fac treaba asta. Va trebui sA construim un partid modern la care sA aibA acces tineretul Si granzii sA mai stea deoparte. Eu sunt gata sA mA duc dar sA Stiu cA e un tInAr mai deStept. Nu tinereTea e cea care impune valoarea ci bunul simT, puterea Si ambiTia de a face ceva pentru societate, a mai spus Dobromir. Gheorghe Petrescu a criticat la rIndu-i propunerile fantasmagorice fAcute In campania electoralA de la locale exemplificInd cu construirea unui teleferic In municipiu (nr- aluzie la propunerea lui Simion Botezatu) In loc sA se vinA cu propuneri mai apropiate de problemele oamenilor. Portocalizarea judeTului neavenitA pentru populaTie a plecat de la aceste alegeri locale cInd s-au pierdut primArii importante dupA care aceSti Sacali au Inceput sA-Si facA felul lor de a fi Si modul lor de a munci Si au ajuns la niSte atacuri extraordinar de nesimTite, a declarat Petrescu. Un discurs aparte l-a avut adjunctul InspecTiei In ConstrucTii Stefan Costeniuc care a Incercat sA parA mai doct decIt colegii sAi. Ne confruntAm cu fenomenul tribulaTiilor unor membri, a dezvAluit Costeniuc care a precizat cA pentru aceastA perioadA e nevoie de cai de tracTiune care Tin la tAvAlealA. Avem nevoie de oameni ca Mihai CreTeanu care din sentimentul de disciplinA faTA de PSD a susTinut o anume candidaturA In care nu a crezut nici o clipA, a spus Costeniuc care s-a pronunTat pentru o social democraTie curatA nemInjitA de corupTi Si politicianism.