Pardau cere Prefecturii Suceava verificarea activitatii primarului din Breaza

PardAu spune cA In urma IntIlnirilor pe care Seful sAu de cabinet, PetricA Alexeevici, le-a avut cu cetATenii din cele douA comune, aceStia au reclamat mai multe nereguli In activitatea primAriilor, cele mai multe de fond funciar. Astfel, deputatul liberal afirmA cA In urma IntIlnirii din comuna Breaza cetATenii au reclamat faptul cA existA foarte multe cazuri de ImproprietAriri duble, cazuri In care cetATenii reclamA cA dosarele pe care le-au depus la PrimArie prin care solicitA reImpropritArirea au dispArut s-au au fost descompletate, precum Si faptul cA de multe ori, primarul nu pune In aplicare hotArIri ale Comisiei JudeTene de Fond Funciar sau hotArIri judecAtoreSti definitive Si irevocabile. Pe lIngA toate acestea, oamenii reclamA cA au fost ImproprietArite persoane care nu aveau dreptul de a primi anumite terenuri, cA primarii spun cA nu mai au de unde sA le dea pAdure, sau cA unele retrocedAri s-au fAcut prin modificarea de cAtre primar a suprafeTelor din registrul agricol. Oricum, putem sA spunem cA toate problemele semnalate la Braza au fost ridicate Si de cAtre cei din Izvoarele Sucevei. Si aici oamenii sInt nemulTumiTi, atIt de fosta conducere a primAriei, cIt Si de actualul primar, a spus PardAu. El a mai precizat cA toate aceste aspecte vor fi transmise prefectului Orest Onofre Si DirecTiei Silvice Suceava In vederea demarArii unui control la cele douA primArii. De asemenea, deputatul liberal a mai spus cA va solicita Si un control financiar al primAriilor din Breaza Si Izvoarele Sucevei, avInd In vedere cA mai multe persoane au reclamat faptul cA gestionarea fondurilor Si realizarea unor investiTii nu s-ar fi realizat In mod legal. Pe de altA parte, Dumitru PardAu a criticat iniTiativa primarului din Breaza, Stefan GrAmadA, care a cerut poliTiei sA-l amendeze pe consilierul local PD, Stefan Macovei, pe motiv cA ar fi organizat un miting neautorizat cu scopul de a-l da jos din funcTie. Dumitru PardAu a explicat cA In cursul zilei de marTi, 22 martie, la solicitarea localnicilor, Seful sAu de cabinet, PetricA Alexeevici, s-a deplasat In Breaza pentru a discuta cu aceStia. Mi se pare normal ca Seful de cabinet al unui deputat sA meargA sA discute cu cetATenii pentru a vedea cu ce probleme se confruntA aceStia. Ori la Breaza nu a fost vorba de un miting. Domnul Aleexevici a solicitat primarului un spaTiu In care sA se IntIlneascA cu oamenii, nu a reuSit sA-l obTinA Si atunci au mers In acea locaTie, un bar, unde au stat de vorbA, fArA a se consuma bAuturi alcoolice. A fost doar o IntIlnire la care au participat aproximativ 100 de persoane Si de la care s-au luat toate plIngerile Si problemele pe care le aveau, a declarat Dumitru PardAu. El i-a lua apArarea consilierului local Macovei, despre care a spus cA nu este un organizator de mitinguri Si mi se pare ciudat cA acum primarul din Breaza Il ameninTA cu poliTia.