Gheorghe Straton-sef al DirecTiei Sociale si de Protectia Copilului Suceava

In fruntea direcTiei a fost numit Seful Casei JudeTene de Pensii, Gheorghe Straton, care va deTine funcTia de director executiv. El ava avea doi adjuncTi. Un director executiv adjunct pe probleme de protecTie a copilului In persoana lui Ivan Ionel- director economic al Centrului romAno- belgian Blijdorp din Suceava Si un director executiv adjunct pe probleme de persoane cu handicap In persoana Marianei Tighineanu- Sefa Inspectoratului pentru Persoanele cu Handicap. Cei trei au fost numiTi prin dispoziTie a preSedintelui Consiliului JudeTean pe o perioadA de 6 luni pInA la organizarea concursurilor pentru ocuparea definitivA a posturilor Si vor intra In pIine IncepInd cu data de 1 aprilie. Trebuie spus cA Sefia noii direcTii a fost doritA de mai multe persoane printre care Si de fostul adjunct al inspectoratului Scolar, Virginel Iordache. DirecTia GeneralA de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului s-a format prin comasarea DirecTiei de AsistenTA SocialA Si DirecTiei Generale pentru ProtecTia Drepturilor Copilului. Organigrama noii structuri cuprinde nu mai puTin de 2.201,5 posturi. IniTial prin contopirea celor douA direcTii a rezultat 2.217,5 posturi InsA o comisie condusA de vicepreSedintele Consiliului JudeTean, Stela Acatrinei, a analizat situaTia Si a hotArIt sA taie 16 posturi din care 5 de conducere. Trebuie spus cA din cele 2.201,5 posturi un numAr de 255 sunt finanTate prin programe PHARE, iar restul sunt acoperite cu bani de la buget. Organigrama noii DirecTii mamut conTine 122 de funcTii publice restul fiind funcTii contractuale. De menTionat cA 493 de posturi sunt vacante urmInd a fi ocupate prin concurs In funcTie de gAsirea resurselor bugetare. Seful administraTiei judeTene a declarat cA va recomanda noii conduceri a DirecTiei Generale de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului sA nu facA angajAri de-a valma pentru cA bugetul este limitat. MIrza a anunTat cA noua conducere va trebui sA finalizeze anchetele declanSate la DirecTia de ProtecTie a Copilului Si sA adopte mAsurile legale. Voi sugera noii conduceri sA limpezeascA foarte multe lucruri. Le voi stabili ca temA continuarea anchetei Si finalizarea acTiunilor de control Si de asemenea sA urmAreascA aplicarea legii, a precizat MIrza. El Si-a exprimat, recent, nemulTumirea faTA de concluziile comisiei care a efectuat la sfIrSitul lunii trecute un control la DirecTia de ProtecTie a Copilului Suceava, prin care activitatea instituTiei este apreciatA pozitiv deSi se nominalizeazA mai multe evenimente negative petrecute In centrele de plasament sau nereguli la licitaTii de achiziTii de produse. El a spus atunci cA va solicita CurTii de Conturi sA verifice aspectele sesizate la DirecTia pentru ProtecTia Copilului.

Nu Imi convine deloc ca eu sA fac eforturi sA asigurAm fonduri pentru ca acolo sA se facA fel de fel de lucruri. DacA nu iese la ivealA cu ocazia acestui control vom vedea ce fac alte organe. In nici un caz nu sInt de acord Si nu voi tolera nimic din ceea ce InseamnA abatere de la disciplinA sau de la legea folosirii banului public, a conchis MIrza. In raportul Comisiei de control sInt nominalizate mai multe evenimente negative petrecute In centrele de plasament, fiind evidenTiate decesele a trei copii, unul din centrul de plasament din Gura Humorului, iar ceilalTi doi aflaTi In grija unor asistenTi maternali, abuzuri sexuale asupra unor minore din centrele de plasament din Solca Si RAdAuTi precum Si bAtAi Intre copii la Solca.TotodatA, raportul aratA cA licitaTiile de achiziTii de bunuri s-au fAcut cu respectarea legii, deSi au fost semnalate nereguli In ceea ce priveSte preTurile de achiziTie sau conflictul de interese.