Gheorghe Straton-sef al DirecTiei Sociale si de Protectia Copilului Suceava

In fruntea direcTiei a fost numit Seful Casei JudeTene de Pensii, Gheorghe Straton, care va deTine funcTia de director executiv. El ava avea doi adjuncTi. Un director executiv adjunct pe probleme de protecTie a copilului In persoana lui Ivan Ionel- director economic al Centrului romAno- belgian Blijdorp din Suceava Si un director executiv adjunct pe probleme de persoane cu handicap In persoana Marianei Tighineanu- Sefa Inspectoratului pentru Persoanele cu Handicap. Cei trei au fost numiTi prin dispoziTie a preSedintelui Consiliului JudeTean pe o perioadA de 6 luni pInA la organizarea concursurilor pentru ocuparea definitivA a posturilor Si vor intra In pIine IncepInd cu data de 1 aprilie. Trebuie spus cA Sefia noii direcTii a fost doritA de mai multe persoane printre care Si de fostul adjunct al inspectoratului Scolar, Virginel Iordache. DirecTia GeneralA de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului s-a format prin comasarea DirecTiei de AsistenTA SocialA Si DirecTiei Generale pentru ProtecTia Drepturilor Copilului. Organigrama noii structuri cuprinde nu mai puTin de 2.201,5 posturi. IniTial prin contopirea celor douA direcTii a rezultat 2.217,5 posturi InsA o comisie condusA de vicepreSedintele Consiliului JudeTean, Stela Acatrinei, a analizat situaTia Si a hotArIt sA taie 16 posturi din care 5 de conducere. Trebuie spus cA din cele 2.201,5 posturi un numAr de 255 sunt finanTate prin programe PHARE, iar restul sunt acoperite cu bani de la buget. Organigrama noii DirecTii mamut conTine 122 de funcTii publice restul fiind funcTii contractuale. De menTionat cA 493 de posturi sunt vacante urmInd a fi ocupat