Comisia de Afaceri Externe a PE adoptat Tratatul de aderare a Romaniei la UE

Comisia pentru afaceri externe propune astfel plenului Parlamentului European acordarea avizului conform asupra cererii RomAniei de a deveni membrA a Uniunii Europene.

Ministerul Afacerilor Externe salutA adoptarea celor douA documente, ca un pas important Inainte Si o premisA fundamentalA pentru o decizie pozitivA asupra acordArii avizului conform, cu ocazia sesiunii plenare a Parlamentului European, care va avea loc la Strasbourg, la 11-13 aprilie. Votul Comisiei pentru afaceri externe marcheazA astfel Indeplinirea cu succes a unei importante etape intermediare a parcursului procedural care se va finaliza o datA cu semnarea la Luxemburg a Tratatului de Aderare a RomAniei Si Bulgariei, la 25 aprilie.

Votul confirmA susTinerea parlamentarilor europeni din toate grupurile politice, In favoarea aderArii RomAniei la Uniunea EuropeanA, potrivit calendarului stabilit Si este extrem de Incurajator In perspectiva votului din plenul Parlamentului European, la 13 aprilie.

Proiectul raportului transmis plenului Parlamentului European aprobA semnarea Tratatului de Aderare Si evidenTiazA anvergura remarcabilA a reformelor Intreprinse de RomAnia, precum Si rolul de catalizator al perspectivei de aderare pentru modernizarea Si democratizarea societATii romAneSti. Proiectul de raport aratA cA, dacA progresele vor continua, RomAnia va fi In mAsurA sA ISi asume obligaTiile de membru al UE, conform calendarului stabilit, la 1 ianuarie 2007. TotodatA, proiectul de raport salutA primirea celor 35 de parlamentari romAni, ca observatori la activitatea Parlamentului European, dupA semnarea Tratatului de Aderare.

Membrii Parlamentului European apreciazA cA aderarea RomAniei la UE va aduce, prin dimensiunea sa culturalA Si politicA, o veritabilA valoare adAugatA construcTiei europene. De asemenea, aderarea RomAniei este salutatA Si din perspectiva stabilizArii regiunii Balcanilor Si consolidArii politicii de vecinAtate a UE.

Proiectul de raport aratA, In acelaSi timp, cA eforturile In pregAtirea de aderare trebuie continuate, atAt Inainte, cAt Si dupA momentul aderArii propriu-zise, cu accent pe domeniul justiTiei Si afacerilor interne, luptei Impotriva corupTiei, criminalitATii organizate, controlului frontierelor, ca Si In domeniul concurentei, al ajutoarelor de stat Si In materie de mediu.

AtAt proiectul de aviz conform Si proiectul raportului propriu-zis privind RomAnia, cAt Si documentele similare privind Bulgaria, au inclus formulAri identice vizAnd implicarea politicA a Parlamentului European In procesul de aderare, In perioada de dupA semnarea Tratatului de Aderare, precum Si la respectarea prerogativelor bugetare ale Parlamentului European (acestea din urmA similare cu cele formulate In cazul primelor 10 state care au aderat In 2004).