Posibile inginerii funciare fAcute la Moara In mandatul primarului PSD

Subprefectul PUR de Suceava, Alexandru BAiSanu, a anunTat cA In legislatura trecutA, In comuna Moara au fost fAcute ceea ce el a numit jocuri cu terenuri. BAiSanu a fAcut vorbire Intr-o conferinTA de presA la posibile inginerii funciare comise pe timpul fostului primar PSD din Moara, Constantin Rizea. Subprefectul a explicat cA din verificArile preliminare a rezultat cA pAmInturile mai multor foSti proprietari care trebuiau puSi In posesie pe vechile amplasamente, adicA la stradA, au fost date altor oameni. El a mai spus cA persoanele IndreptATite au primit alte terenuri, mai In spate, a cAror valoare este mult mai micA Si a adAugat cA neregulile semnalate trebuie descIlcite, pentru ca lucrurile sA revinA pe fAgaSul normal. Au fost descoperite persoane care ar fi trebuit sA primeascA teren pe vechiul amplasament, adicA In primul rInd de la stradA, Si nu s-a IntImplat. Au fost mutate In mod abuziv mai In spate In locul lor primind parcele persoane care nu au avut niciodatA teren acolo. Cei care trebuiau puSi In posesie au fost daTi deoparte ca sA nu mai vorbim de faptul cA respectivele persoane nici mAcar nu pot intra pe propriile terenuri pentru cA sunt blocate Si ar trebui sA-Si cumpere elicoptere. S-au fAcut niSte jocuri In legislatura trecutA care mie nu mi se par corecte, a declarat BAiSanu. El a anunTat de altfel sAptAmIna trecutA cA PoliTia a demarat o anchetA la PrimAria din Moara, deoarece existA suspiciuni cA In precedentul mandat au fost comise ilegalitATi In operaTiunile privind punerile In posesie cu pAmInturi. Subprefectul a spus cA s-a hotArIt ca la Moara punerile In posesie sA fie stopate deocamdatA deoarece existA indicii cA parte din cei care urmeazA sA primeascA terenuri deTin deja diverse suprafeTe. PInA la stabilirea clarA a realitATii stopAm punerile In posesie la Moara. Am vorbit cu Seful de la Oficiul de Cadastru sA se realizeze planuri parcelare pe anumite suprafeTe pentru a vedea cine anume deTine proprietATi In acele zone ca nu cumva respectivii sA primeascA Si alte terenuri, a spus BAiSanu. El a mai adAugat cA s-a descoperit cA cetATeni din Moara au fost puSi In posesie cu terenuri la Scheia Si invers cetATeni din Scheia au primit terenuri pe raza comunei Moara.