Gavril MIrza , avocatul primarilor suceveni In funcTie

MIrza a declarat miercuri Intr-o conferinTA de presA, cA cei mai mulTi dintre primari au experienTA In administraTia publicA Si cA depun eforturi pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntA comunitATile. Ca imagine generalA eu apreciez pozitiv activitatea majoritATii primarilor In funcTie. Sigur cA mai sunt Si excepTii. Sunt de InTeles Si de acceptat. Primarii au la data alegerii o pregAtire pe linie de administraTie mai mare sau mai micA. Majoritatea sunt oameni cu experienTA In administraTia publicA Si In funcTiile publice. Majoritatea au promovat proiecte pentru dezvoltarea localitATilor Si suntem judeTul cu cele mai multe proiecte finanTate sau eligibile la aceastA datA pentru a fi finanTate cu fonduri PHARE lucru ce dovedeSte competenTA Si spirit de echipA, a spus Seful administraTiei judeTene. MIrza a evidenTiat colaborarea bunA a primarilor cu Consiliul JudeTean. Nu aS neglija colaborarea bunA cu Consiliul JudeTean al majoritATii administraTiilor publice locale pentru cA sunt lucruri care-i depASesc Si atunci cu specialiStii Consiliului JudeTean le acordAm asistenTa de specialitate In cadrul prevederilor legii 215 de coordonare a unor activitATi. Acestea sunt lucrurile vizibile ca sA spun aSa care rAmIn ca investiTii ca mijloace fixe InsA fiecare dintre ei desfASoarA Si o activitate In plan local cu disponibilitate pentru a rezolva problemele cetATenilor Si care nu sunt puTine mai ales pe linia fondului funciar dar Si In plan social, educaTional. Majoritatea fac eforturi deosebite pentru ca localitATile sA se dezvolte Si problemele cetATenilor sA fie rezolvate, a spus MIrza. El recunoaSte InsA cA sunt Si primari cu o mai slabA pregAtire In administraTia publicA dar care se strAduiesc sA-Si completeze cunoStinTele. Sunt Si cIteva situaTii, a precizat preSedintele Consiliului JudeTean, In care primarii nu au chemare pentru aceastA funcTie. Ei vor trebui sA fie suportaTi de cei care i-au ales pentru cA votul este cel care tranSeazA persoana care accede Intr-o funcTie publicA, a subliniat MIrza. Prefectul Orest Onofrei ISi exprima In urmA cu cIteva zile nemulTumirea vizavi de modul In care primarii ISi desfASoarA activitatea apreciind cA In administraTia publicA localA este varzA.