Sistem dubios de recuperare TVA prin exporturi fictive In Ucraina

Directorul DirecTiei de FinanTe, Liviu Ostafi, a declarat, Intr-o conferinTA de presA cA cele douA societATi au Incercat, prin mijloace ilegale sA Incaseze TVA de la bugetul de stat In baza unor operaTiuni comerciale de export fictive.

El a arAtat cA IncepInd cu semestrul al doilea al anului 2004, In judeTul Suceava s-a pus la punct un sistem dubios prin care unele firme, printre care Si cele douA din DorneSti, se aprovizionau fictiv cu mArfuri, In special confecTii Si IncAlTAminte de origine chinezeascA, din magazinele en-gross din BucureSti sau de la firme fantomA, pe care apoi le exportA fictiv In Ucraina.ReprezentanTii firmelor se prezintA apoi cu aceste facturi la punctele vamale de ieSire din RomAnia, unde ISi Intocmesc DeclaraTiile Vamale de Export (DVE) iar apoi se IntocmeSte documentaTia pentru recuperarea TVA de la bugetul de stat. Practic, toate operaTiile pe care aceste firme le desfASoarA sInt fictive. Nu existA nici marfa achiziTionatA, nici exportul propriu-zis, avInd In vedere cA mArfurile sInt Inregistrate In vamA cA pleacA spre Ucraina, dar nu mai sInt Inregistrate Si nu se regAsesc In aceastA TarA, a spus directorul DGFP Suceava. El a mai spus cA una dintre cele douA firme sucevene a reuSit sA Incaseze TVA In valoare de mai multe sute de milioane de lei Si, In acelaSi timp, mai sInt depuse dosare pentru recuperare de TVA pentru sume de cIteva miliarde de lei, dar a dat asigurAri cA nici una din aceste firme nu va primi sumele solicitate. Ostafi a mai spus cA In prezent sInt verificate toate firmele care apar pe facturile fiscale false pentru a vedea dacA ele existA. Am reuSit exact la timp sA stopAm scurgerea de bani de la bugetul de stat. Ii avertizAm pe toTi cei care mai vor sA facA exporturi de acest fel cA nu mai au nici o SansA, aici la Suceava, sA mai Incaseze TVA ilegal, a conchis Liviu Ostafi.