RomAnia Si Bulgaria-ImpreunA spre Uniunea EuropeanA

Doresc sA subliniez cA RomAnia Si Bulgaria sunt legate de un obiectiv comun, de un proiect comun, de o provocare comunA – integrarea In UE, a spus premierul romAn.

AceastA cooperare strAnsA In vederea integrArii europene se va produce pe mai multe planuri, cele douA TAri urmAnd sA ISi acorde sprijin reciproc In vederea ratificArii cAt mai rapide a Tratatului de aderare la UE de cAtre Parlamentele statelor membre, a afirmat Primul-Ministru. De asemenea, RomAnia Si Bulgaria vor organiza acTiuni comune legate de semnarea Tratatului de aderare de pe 25 aprilie, In vederea promovArii lor la nivel european, au convenit cei doi premieri.

La nivel regional, a mai arAtat TAriceanu, cele douA TAri intenTioneazA sA-Si intensifice cooperarea, atAt pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care le leagA de UE, cAt Si pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, respectiv proiectele NABUCO Si TRANSCECA.

La nivel bilateral, cei doi premieri au convenit sA soluTioneze, Inainte de integrarea In Uniunea EuropeanA, cAteva aspecte tehnice rAmase nerezolvate Intre cele douA TAri. La propunerea Primului-Ministru CAlin Popescu-TAriceanu, premierul bulgar a acceptat formarea unei comisii mixte, ale cArei sarcini vizeazA gAsirea unor soluTii, pAnA In luna iunie 2006, In ceea ce priveSte delimitarea platoului continental Si situaTia minoritATilor romAne Si bulgare din cele douA TAri.

Cele douA pArTi au mai convenit asupra necesitATii luArii unor mAsuri pentru fluidizarea traficului de persoane la graniTA. In acest sens, vor fi create puncte de frontierA comune Si vor fi simplificate procedurile de trecere a frontierei. In ceea ce InseamnA punctele comune de trecere, eu cred cA noi trebuie sA ne inspirAm dupA modelul european Trebuie sA simplificAm In mod drastic procedurile, In aSa fel IncAt trecerea frontierei de cAtre persoane sau de cAtre transportatorii de mArfuri sA se facA Intr-un mod care sA permitA ca operaTiunile de vamA sA se desfASoare corect, dar fArA sA existe o pierdere de vreme, fArA sA asistAm de multe ori la ipostaze penibile, In care autoritATile de ambele pArTi fac exces de zel Si nu fac decAt sA Ingreuneze libera circulaTie, a afirmat premierul CAlin Popescu-TAriceanu.

Premierul Simeon de Saxa-Coburg Gotha a apreciat propunerile premierului romAn Si a exprimat disponibilitatea pentru realizarea proiectelor comune In vederea aderArii la UE, conform calendarului stabilit. Am ajuns la concluzia cA avem niSte puncte de vedere identice, pe care le vom atinge ImpreunA In scopul realizArii obiectivului pe care ni le-am propus, de a deveni membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene IncepAnd cu 2007, a declarat, la rAndul sAu, Simeon de Saxa-Coburg Gotha.