Tineri evrei au participat la RadAuTi la un seminar pe tema Holocaustului

Doi supravieTuitori ai Holocaustului, dr. Suher Abramovici Si Samy Kurtzberg care trAiesc In judeTul Suceava au vorbit auditoriului despre tragedia pe care au trAit-o, a deportArii din localitATile de domiciliu pInA Si In lagArele din Transnistria.

Dr.Suher Abramovici din CImpulung Moldovenesc, nAscut Intr-o comunA botoSAneanA a declarat cA secretul supravieTuirii sale a fost puternica solidaritate Si sprijinul populaTiei evreieSti aflate In suferinTA.

El a amintit Si meritul medicilor evrei din lagArele din Transnistria care au alinat suferinTele celor bolnavi.

La rIndul sAu, Samy Kurtzberg din Siret, nAscut la Piatra NeamT, care a fost deportat, In toamna anului 1941, In oraSul BerSad din Ucraina la vIrsta de Sapte ani, a povestit cA drumul parcurs de la CernAuTi pInA la destinaTie Intr-un vagon pentru vite poate fi greu de imaginat In condiTiile In care femei, copii, bAtrIni, barbaTi, InfometaTi Si InsetaTi au fost nevoiTi sA stea In picioare IntrucIt erau atIt de mulTi IncIt nu exista posibilitatea sA se miSte sau sA se aSeze.

El a spus cA ajunSi In Ucraina, evreii au fost repartizaTi In case fArA acoperiSuri Si geamuri Si au fost nevoiTi sA suporte atIt Infometarea, bolile, dar Si temperaturi de pInA la minus 40 de grade Celsius.

MulTi dintre noi am dormit pe paie ImprAStiate pe pAmInt, mulTi s-au ImbolnAvit de tifos, paraziTi, a povestit Kurtzberg.

Cei doi au afirmat cA pentru ca asemenea tragedii sA nu se mai IntImple trebuie cunoscut adevArul despre acea perioadA.

Secretarul FederaTiei EvreieSti din RomAnia, avocatul Sorin Iulian a declarat cA evreii din RomAnia nu doresc rAzbunare, dar nici uitare. El a spus cA tinerii evrei care trAiesc In RomAnia trebuie sA cunoascA Si sA InTeleagA ce s-a IntImplat In acea perioadA Si de aceea mArturiile supravieTuitorilor sInt atIt de importante.

La seminarul de la Templul Evreiesc din RAdAuTi au participat membrii ai ComunitATii EvreieSti din localitate, prefectul de Suceava, Orest Onofrei, consulul general al Consulatului General al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boieciko, prof.univ.dr.Rafael Vago de la Universitatea din Tel Aviv, membru al Comisiei InternaTionale pentru studiul Holocaustului In RomAnia.