PSD Suceava ISi alege noua echipA

Miza este foarte mare pentru actualul lider judeTean, Gavril MIrza, preSedinte al Consiliului JudeTean Suceava, care ISi doreSte un nou mandat Si care va da un adevArat test de fidelitate In rAndul celor cu care a reuSit pAnA acum. Din punctul de vedere al domniei sale, PSD a cAStigat alegerile In judeTul Suceava Si are cel mai mare numAr de primari Si consilieri. PSD a cAStigat pentru a treia oarA consecutiv preSedinTia CJ Suceava Si deTine un numAr aproximativ egal de fotolii de parlamentari de Suceava cu AlianTa D.A.(PNL-PD). Datele statistice sunt de partea dlui MIrza.

Acestea sunt IntrebArile la care contra-candidaTi sAi ar trebui sA rAspundA In timpul ConferinTei de alegeri de mAine pentru a reuSi sA-l debarce pe cel mai puternic om politic din judeT. DeocamdatA InsA lucrurile nu sunt foarte clare nici In tabAra PSD, In sensul cA atAta timp cAt nu s-a realizat o dezbatere deschisA asupra problemelor din partid Si a greSelilor care s-au fAcut In cele douA campanii electorale de anul trecut nu se poate trage o concluzie asupra vinovATiei fiecAruia Si a vinovaTilor. Mai mult chiar, la ultima sa vizitA In judeT dupA ce a pierdut alegerile prezidenTiale, Seful PSD, Adrian NAstase a apreciat eforturile organizaTiei judeTene Si a fAcut un apel la loialitate Si la unitate In cadrul partidului.

Cu certitudine Mihai Vitcu, unul din primii oameni care dupA schimbarea puterii la nivel naTional a Inceput sA mai critice conducerea partidului, nu va mai candida la funcTia de preSedinte. El a declarat cA renunTA pentru cA este nefiresc, atIta timp cIt arereSedinTa la FAlticeni Nu cred cA este normal ca cel care va conduce organizaTia judeTeanA sA o facA de undeva de la TarA, a spus Vitcu. El a refuzat sA ne ofere mai multe amAnunte In ce priveSte motivele reale care l-au determinat sA se retragA dupA ce Incepuse destul de viguros campania de cAStigare a fotoliului.

Fostul deputat Dorel Petru CrAciun Si-a manifestat dorinTa de a ocupa cel mai Inalt scaun din organizaTie chiar de faTA cu membrii Biroului JudeTean al PSD Si cu preSedintele Adrian NAstase. DorinTa sa, fireascA de altfel, va trebui susTinutA Si cu ceva sprijin din interiorul organizaTiei dar Si de la centru. Este evident faptul cA jocul pentru preSedinte la judeT va conduce implicit la o serie de opTiuni pentru viitorul preSedinte la nivel naTional. Nu este exclus ca CrAciun sA Stie foarte bine ce face Si mai ales de ce o face. Domnia sa are InsA de surmontat un handicap serios – In zona RAdAuTi, de care este direct responsabil, s-au pierdut alegerile generale. Rezultatele destul de slabe vor cAntAri greu In cumpAnA Si vor fi un argument serios Impotriva alegerii sale.

DelegaTii vor trebui sA decidA dacA MIrza meritA sau nu IncA un mandat de preSedinte.