In urmatoarele trei luni E-ON va prelua controlul Electrica Moldova

El a declarat Intr-o conferinTA de presA cA pInA la sfIrSitul lunii iulie se va realiza creSterea capitalului Electrica Moldova cu 68 de milioane de euro, iar dupA transferul de bani se va face Si cel de acTiuni ale filialei cAtre E-ON, concern care va deTine astfel 51 la sutA din capitalul social al companiei de distribuTie Si furnizare a energiei electrice din aceastA regiune. El a mai spus cA In urmAtoarele trei luni va fi conceputA Si politica tehnicA a Electrica Moldova pentru viitorii 20 de ani, Si a precizat cA se are In vedere ImbunAtATirea calitATii reTelei Si a contoarelor, In special pentru abonaTii din categoria marilor consumatori, la care citirea consumului se va face de la distanTA. In schimb, Probst a evitat sA precizeze dacA va mai fi menTinut sistemul de autocitire al consumului energiei electrice pentru consumatorii casnici, sistem implementat de Electrica Moldova. El s-a limitat la a spune cA acest sistem funcTioneazA cu succes In alte zone unde E-ON se ocupA de furnizarea energiei electrice, Si cA, deocamdatA, nu se poate pronunTa asupra eficienTei sale In judeTele Moldovei. Probst a adAugat cA pInA la sfIrSitul anului 2006 va trebui dezvoltatA o companie distinctA, separatA de furnizare, care sA se ocupe de distribuTia energiei, potrivit unei directive a Uniunii Europene, companie care urmeazA sA fie ca o carte deschisA cAtre Autoritatea NaTionalA de Reglementare a Energiei.