Firma E-ON mulTumitA de activitatea SDFEE Suceava

In prezenTa directorului general al Electrica Moldova, Traian Mazilu, directorul sucursalei sucevene, Vasile Ilie, le-a vorbit nemTilor despre cele mai importante realizAri de pInA acum, Si despre investiTiile avute In vedere pentru anul 2005. Unul dintre reprezentanTii E.ON, Henning Probst, a declarat Intr-o conferinTA de presA organizatA cA Si-a fAcut o impresie foarte bunA In legAturA cu activitatea Sucursalei Si a adAugat cA firma pe care o reprezintA intenTioneazA sA aducA ImbunAtATiri In ce priveSte calitatea reTelelor Si a contoarelor, In special pentru marii consumatori de energie electricA, astfel IncIt sA se poatA trece la citirea de la distanTA a contoarelor. In privinTa autocitirii, Henning Probst a spus cA acest sistem a fost testat Indelungat In unele sucursale ale EON din Germania Si a funcTionat, dar nu Stie dacA funcTioneazA la fel de bine Si In Tara noastrA. Reprezentantul concernului german a mai declarat cA majorArile de tarife vor fi fAcute treptat, In raport cu investiTiile realizate.

Directorul Electrica Suceava, Vaslie Ilie, a apreciat cA energeticienii suceveni au intrat In comunitatea europeanA odatA cu preluarea societATii de firma germanA E-ON

„AstAzi, 13 aprilie, Parlamentul European voteazA aderarea RomAniei la Uniunea EuropeanA. Pentru energeticienii suceveni acest fapt este o realitate IncA de la 4 aprilie 2005, datA de la care facem parte din puternicul grup de firme german E.ON Energie. Stim cA va urma o integrare post achiziTie care va necesita o muncA mai intensA din partea noastrA, pentru a ne alinia la standardele Si profesionalismul E.ON a€“ ului. Sunt convins cA buna pregAtire de specialitate Si disciplina existentA In sucursalA ne vor permite sA ne adaptAm cu succes la noile cerinTe” a declarat Vasile Ilie.