Prioritatile din Faticeni discutate cu sefii asociatiilor de proprietari

Pentru cA a fost o SedinTA informativA, la discuTii au fost invitaTi managerii firmelor care asigurA utilitATile publice: SC GOSCOM a€“ colectarea deSeurilor solide, SC CONSTAR a€“ furnizarea apei potabile Si DISTRIGAZ F.O.L a€“ gaze naturale, se precizeazA Intr-un comunicat al PrimAriei.

IntrucIt asociaTiile de proprietari reunesc mare parte din populaTia oraSului, primarul Vasile Tofan a prezentat o informare asupra ultimelor activitATi care se desfASoarA In municipiu, respectiv lucrArile de asfaltare Si curATenia de primAvarA. AdministraTia localA a renunTat la varianta de asfaltare din municipiu deoarece nu dispune de suma de la care acest tip de contractare este obligatoriu prin lege. In schimb administraTia localA a contractat pe bazA de ofertA lucrArile de plombare a strAzilor, In valoare de 3 miliarde de lei, lucrAri pe care le efectueazA SC ELBI SA FAlticeni. Pentru ca puTinii bani pe care municipalitatea Ii poate direcTiona pentru aceste lucrAri sA fie cheltuiTi eficient, acTiunea va fi permanent monitorizatA de specialiStii DirecTiei Tehnice a primAriei. Graficul lucrArilor demarate In aceastA sAptAmAnA vizeazA In prima fazA Drumul European 85 Si celelate intrAri In municipiu. Reamintim cA datoriile din anii anteriori pentru acest sector depASesc Sapte miliarde de lei.

Au fost menTionate eforturile care sunt depuse de cAtre SC CONSTAR pentru asigurarea continuitATii funcTionArii sistemului apA a€“ canal a€“ epurare. PrimAria a cerut implicarea asociaTiilor In colectarea datoriilor Inregistrate In ultimul an, de cAnd activitatea a fost preluatA de CONSTAR, datorii care au ajuns la 3 miliarde de lei.

SC GOSCOM va demara In ultima sAptAmAnA din aceastA lunA programul de colectare selectivA a deSeurilor, prin Inlocuirea buncArelor metalice cu eurocontainere. Aceastea se vor adAuga coSurilor speciale pentru colectarea PET-urilor instalate In urmA cu un an. ImpreunA cu primAria, societatea amintitA va derula In paralel o campanie de conStientizare a necesitATii colectArii selective a deSeurilor.

Seful FormaTiunii Operative de Lucru FAlticeni a Distrigaz a anunTat cA a emis somaTii de platA pentru datoriile restante a 81 de scAri de bloc. AsociaTiile de proprietari vizate au primit un termen de cinci zile a€“ pAnA luni 25 aprilie – pentru regularizarea datoriilor aferente consumului din lunile ianuarie Si februarie, care Insumate pe Intreg oraSul trec de 289 milioane de lei. Pentru un singur datornic vor avea de suferit toTi locatarii. De exemplu Intr-una dintre scArile vizate, locatarii trebuie sA punA mAnA de la mAnA sA achite datoria de 600.000 lei a unei vecine care a decedat de curAnd.