Autoritatile sucevene au marcat semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la UE

Secretatul general al Prefecturii, Dumitru PaSniciuc, a dat citire unui material In care a evidenTiat importanTa parafArii documentului Si a arAtat cA pentru perioada urmAtoare cel mai important lucru este acela de a informa populaTia In legAturA cu costurile integrArii Si cu obligaTiile ce-i revin dupA 1 ianuarie 2007 data integArii. CetATenii trebuie sA Stie exact ce-i aSteaptA dupA aderare, sA InTeleagA cA viaTa lor nu va deveni dintr-o datA mai bine Si problemele lor nu vor Inceta dupA data de 1 ianuarie 2007. Ei trebuie de asemenea sA Stie exact de unde pot afla informaTii corecte Si concrete In orice domeniu de interes. FArA informarea corectA Si completA a populaTiei cu privire la obligaTii, ne-ar costa mai mult integrarea din punct de vedere financiar Si s-ar putea crea chiar nemulTumiri sociale, se spune In raportul Prefecturii. Acesta menTioneazA cA beneficiile aderArii sunt net superioare costurilor ce le implicA procesul arAtInd cA fiecare romAn va plAti la bugetul comunitar 4.000 de lei pe zi pentru a primi In schimb 18.000 de lei. Materialul Prefecturii mai menTioneazA faptul cA semnarea Tratatului de aderare la Uniunea EuropeanA reprezintA un moment de satisfacTie Si bucurie care trebuie trAit Si sArbAtorit cu decenTA Si cu demnitate, cu sentimentul unei Impliniri meritate. IncepInd de astAzi numArAtoarea inversA a Inceput. 1 ianuarie 2007 va fi Intr-o zi de luni. Prima zi din sAptAmInA, prima zi din an, prima zi din restul vieTii noastre. Mai sunt doar 615 zile, se mai spune In material. In cadrul SedinTei Comisiei consultative au luat cuvIntul mai mulTi vorbitori care au evidenTiat importanTa semnArii Tratatului. Primarul Sucevei Ion Lungu a Tinut sA spunA celor prezenTi cA integrarea va conduce la restrIngerea activitATii multor agenTi economici Si cA autoritATile sucevene trebuie sA gAseascA soluTii pentru crearea de noi locuri de muncA astfel IncIt sA previnA apariTia convulsiilor sociale. Omologul sAu de la Vatra Dornei, Constatin HuTanu, considerA cA judeTul Suceava are nevoie de o infrastructurA modernA apreciind cA In prezent e greu de ajuns din Suceava In Uniunea EuropeanA din cauza stArii proaste a drumurilor.