Propunerea de limitare a atributiilor presedintelui CJ Suceava respinsa

Consilierul liberal Bogdan Cristache a propus ca amendament eliminarea a patru paragrafe dintr-un articol al hotArIrii, prin care preSedintele CJ Suceava primea ca atribuTii aprobarea, potrivit legii, la propunerea vicepreSedintelui de resort, a studiilor de fezabilitate, a planurilor urbanistice Si a documentaTiilor tehnico-economice ale investiTiilor a cAror finanTare se asigurA din bugetul judeTului, pentru investiTiile proprii. Celelalte atribuTii pe care coaliTia dorea sA le scoatA din hotArIre fac referire la aprobarea, prin dispoziTie, In condiTiile legii, de Imprumuturi temporare din fondurile de tezaur, la solicitarea municipiilor, oraSelor Si comunelor din judeT; numirea Si eliberarea din funcTie a conducAtorilor instituTiilor, serviciilor publice Si agenTilor economici de sub autoritatea CJ, Si aplicarea, dacA este cazul a unor sancTiuni disciplinare, precum Si numirea Si eliberarea din funcTie a membrilor consiliilor de administraTie la agenTii economici Si instituTiile de sub autoritatea CJ, cIt Si unii membrii ai organismelor de conducere din cadrul altor unitATi, ca reprezentanTi ai autoritATilor administraTiei publice judeTene. PlecInd de la toate aceste aspecte, consilierii liberali au Incercat sA-Si convingA colegii din CJ cA atribuTiile prezentate mai sus trebuie sA revinA plenului Consiliului JudeTean Si sA nu fie atribuite direct preSedintelui acestuia. Cu toate acestea, In momentul In care s-a trecut la votarea amendamentelor propuse, liberalii au avut surpriza ca o parte din consilierii partidelor In coaliTia guvernamentalA, respectiv PD Si PUR, sA nu le susTinA amendamentele, votInd Impotriva acestor propuneri. ASa s-a IntImplat la votul pentru fiecare paragraf din hotArIre propus spre eliminare, cInd pentru pAstrarea lor au votat consilierii judeTeni ai PUR Si o parte ai reprezentanTilor PD. Printre aceStia din urmA se numArA Si vicepreSedintele PD al Consiliului JudeTean, Eugen Uricec, care a votat pentru pAstrarea tuturor celor patru articole din hotArIre Si deci pentru delegarea unor atribuTiilor suplimentare pentru preSedintele acestei instituTii.