Calendar foarte strict la ANSVSA de recuperare a restanTelor In domeniu

ANSVSA a fost preluatA, de joi, In coordonarea ministrului Agriculturii, potrivit unei legi adoptate recent de Parlament. Gheorghe Flutur a declarat cA s-a IntIlnit, joi, cu conducerea ANSVSA cu care a stabilit un calendar foarte strict de recuperare a restanTelor In domeniu In ceea ce priveSte aderarea la UE. El a spus cA, In primul rInd urmeazA sA fie monitorizate unitATile de procesare a cArnii Si laptelui In vederea modernizArii lor la standardele comunitare precum Si Inchiderea unitATilor care nu respectA programul de conformare. TotodatA, urmeazA sA fie adoptatA o strategie In domeniul achiziTiei, mAsurArii calitATii Si procesArii laptelui. Mai mult, Flutur a spus cA a cerut conducerii ANSVSA accelerarea procesului de identificare a animalelor (crotaliere) care este In IntIrziere, dar Si recuperarea restanTelor In vederea InfiinTArii celor opt puncte de inspecTie sanitar-veterinarA la frontierele de est Si sud. Ministrul Agriculturii a precizat cA In perioada imediat urmAtoare va trebui InfiinTatA o reTea naTionalA de ecarisaj, pentru colectarea Si distrugerea prin incinerare a deSeurilor de origine animalA.