Calendar foarte strict la ANSVSA de recuperare a restanTelor In domeniu

ANSVSA a fost preluatA, de joi, In coordonarea ministrului Agriculturii, potrivit unei legi adoptate recent de Parlament. Gheorghe Flutur a declarat cA s-a IntIlnit, joi, cu conducerea ANSVSA cu care a stabilit un calendar foarte strict de recuperare a restanTelor In domeniu In ceea ce priveSte aderarea la UE. El a spus cA, In primul rInd urmeazA sA fie monitorizate unitATile de procesare a cArnii Si laptelui In vederea modernizArii lor la standardele comunitare precum Si Inchiderea unitATilor care nu respectA programul de conformare. TotodatA, urmeazA sA fie adoptatA o strategie In domeniul achiziTiei, mAsurArii calitATii Si procesArii laptelui. Mai mult, Flutur a spus cA a cerut conducerii ANSVSA accelerarea procesului de identificare a animalelor (crotaliere) care este In IntIrziere, dar Si recuperarea restanTelor In vederea InfiinTArii celor opt puncte de inspecTie sanitar-veterinarA la frontierele de est Si sud. Ministrul Agriculturii a precizat cA In perioada imediat urmAtoare va trebui InfiinTatA o reTea naTionalA de ecarisaj, pentru colectarea Si distrugerea prin incinerare a deSeurilor de origine animalA.

Ca o prioritate este Inceperea unor acTiuni hotArIte In pieTe Si locuri de desfacere a produselor agro-alimentare Si implicarea hotArItA a PoliTiei Sanitar-Veterinare In acest domeniu, inclusiv acum, In perioada sArbAtorilor de PaSte, a spus Gheorghe Flutur.

Ministrul Agriculturii a subliniat importanTa sectorului veterinar In calendarul de integrare adAugInd cA este foarte hotArIt sA recupereze In cel mai scurt timp IntIrzierile In domeniu. El a anunTat cA sAptAmIna viitoare va organiza o videoconferinTA cu direcTiile sanitare veterinare Si cele agricole din judeTe, cu AgenTia SAPARD Si ANCA la care va prezenta calendarul de recuperare a restanTelor de aplicare a normelor comunitare In domeniu. Gheoghe Flutur a arAtat cA ANSVSA a fost trecutA, In anul 2003, In subordinea premierului, iar acum a revenit sub coordonarea ministrului Agriculturii IntrucIt Ministerul Agriculturii este minister integrator pentru Intregul capitol AgriculturA Si siguranTa alimentarA.