Suceava Intr-un program european de promovare a turismului

Potrivit informaTiilor furnizate de CAtAlin Nechifor- director In cadrul Consiliului JudeTean Suceava, proiectul vine In sprijinul celor care fac turism rural Si turism montan Si va fi finanTat cu fonduri externe, cel mai probabil prin programul Leonardo da Vinci. Proiectul va beneficia de finanTare nerambursabilA In proporTie de 75% din valoarea lui, diferenTa urmInd sA fie asiguratA de cei patru parteneri. Nechifor a declarat cA se urmAreSte In primul rInd crearea unui manual care sA furnizeze informaTii de bazA In turismul rural Si montan precum Si a unui ghid de conversaTie cu informaTii de interes general In domeniul turismului In limbile romAnA, francezA germanA Si englezA. Interesant este cA cele patru regiuni au foarte multe lucruri In comun printre care un turism rural aflat Intr-o dezvoltare mai puTin accentuatA InsA cu potenTial foarte mare pentru viitor. De asemenea, lipsesc destul de mult formarea profesionalA Si specialiStii care lucreazA In domeniul turismului rural, a spus Nechifor. El a precizat cA acest proiect pilot va putea fi utilizat dupA implementare In orice TarA europeanA. Proiectul va fi Intocmit pInA In lunile septembrie- octombrie ac Si va fi implementat pInA la sfIrSitul anului 2008. De menTionat cA judeTul Suceava are Incheiate parteneriate de colaborare cu regiunile Mayenne Si Schwaben.